Apple Q2/2018: Mảng sản phẩm khác đạt doanh thu 4 tỷ USD, Apple Watch tăng trưởng doanh thu 2 con số

Thậm chí, quy mô mảng wearable của Apple hiện đã ngang với một công ty thuộc top Fortune 300.


Mới đây, trong báo cáo tài chính Q1/2018 (Q2 trong năm tài chính 2018 của Apple), Apple đã thông báo rằng danh mục "Sản phẩm khác" mang lại gần 4 tỷ USD doanh thu, tăng 38% so với mức 2,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Mảng này bao gồm các sản phẩm như AirPod, Apple TV, Apple Watch, HomePod, các sản phẩm của Beats, iPod touch và các phụ kiện khác của Apple cũng như bên thứ ba.


Theo Tim Cook, CEO Apple, Apple Watch là một trong những sản phẩm hấp dẫn nhất trong danh mục "Sản phẩm khác" khi đạt mức tăng trưởng doanh thu 2 con số so với năm trước, lập kỷ lục về doanh thu so với Q1 hàng năm. Apple không chia sẽ chi tiết doanh số các sản phẩm trong mảng này nên không rõ đã có bao nhiêu chiếc Apple Watch được bán ra.


Apple Q2/2018: Mảng sản phẩm khác đạt doanh thu 4 tỷ USD, Apple Watch tăng trưởng doanh thu 2 con số - Ảnh 1.

Bên cạnh Apple Watch, AirPod cũng là một sản phẩm bán chạy khác của Apple trong mảng này. Tim Cook cho biết Apple đã phải rất vất vả trong việc đảm bảo đủ hàng cho khách.


Doanh thu các thiết bị wearable của Apple, bao gồm AirPods, Beats và Apple Watch, đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Cook cho biết hiện tại mảng wearable của Apple đã đạt quy mô của một công ty trong danh sách Fortune 300. Đây là mục tiêu mà Apple đề ra trong cuộc họp cổ đông hồi tháng 2.


Cook không đề cập nhiều tới loa thông minh HomePod, thiết bị cũng nằm trong danh mục "Sản phẩm khác". Tuy nhiên, ông tin rằng nó là một mẫu lpa đột phá, sẽ thay đổi cách chúng ta nghe nhạc.


Apple đang hướng tới việc bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho HomePod và trình làng nó tại nhiều thị trường hơn tuy nhiên thời gian cụ thể không được Cook tiết lộ.


Apple Q2/2018: Mặc những hoài nghi, Apple vượt mọi dự đoán của Wall Street, iPhone X là sản phẩm bán chạy nhất cả quý, doanh thu từ mảng dịch vụ cao kỉ lục, Tim Cook lạc quan về tương laiApple Q2/2018: Mang san pham khac dat doanh thu 4 ty USD, Apple Watch tang truong doanh thu 2 con so


Thạm chí, quy mo mảng wearable của Apple hiẹn dã ngang vói mọt cong ty thuọc top Fortune 300.


Mói day, trong báo cáo tài chính Q1/2018 (Q2 trong nam tài chính 2018 của Apple), Apple dã thong báo ràng danh mục "Sản phảm khác" mang lại gàn 4 tỷ USD doanh thu, tang 38% so vói múc 2,9 tỷ USD cùng kỳ nam ngoái. Mảng này bao gòm các sản phảm nhu AirPod, Apple TV, Apple Watch, HomePod, các sản phảm của Beats, iPod touch và các phụ kiẹn khác của Apple cũng nhu ben thú ba.


Theo Tim Cook, CEO Apple, Apple Watch là mọt trong nhũng sản phảm háp dãn nhát trong danh mục "Sản phảm khác" khi dạt múc tang truỏng doanh thu 2 con só so vói nam truóc, lạp kỷ lục vè doanh thu so vói Q1 hàng nam. Apple khong chia sẽ chi tiét doanh só các sản phảm trong mảng này nen khong rõ dã có bao nhieu chiéc Apple Watch duọc bán ra.


Apple Q2/2018: Mảng sản phảm khác dạt doanh thu 4 tỷ USD, Apple Watch tang truỏng doanh thu 2 con só - Anh 1.

Ben cạnh Apple Watch, AirPod cũng là mọt sản phảm bán chạy khác của Apple trong mảng này. Tim Cook cho biét Apple dã phải rát vát vả trong viẹc dảm bảo dủ hàng cho khách.


Doanh thu các thiét bị wearable của Apple, bao gòm AirPods, Beats và Apple Watch, dã tang 50% so vói cùng kỳ nam ngoái. Cook cho biét hiẹn tại mảng wearable của Apple dã dạt quy mo của mọt cong ty trong danh sách Fortune 300. Day là mục tieu mà Apple dè ra trong cuọc họp cỏ dong hòi tháng 2.


Cook khong dè cạp nhièu tói loa thong minh HomePod, thiét bị cũng nàm trong danh mục "Sản phảm khác". Tuy nhien, ong tin ràng nó là mọt mãu lpa dọt phá, sẽ thay dỏi cách chúng ta nghe nhạc.


Apple dang huóng tói viẹc bỏ sung them nhièu tính nang mói cho HomePod và trình làng nó tại nhièu thị truòng hon tuy nhien thòi gian cụ thẻ khong duọc Cook tiét lọ.


Apple Q2/2018: Mac nhung hoai nghi, Apple vuot moi du doan cua Wall Street, iPhone X la san pham ban chay nhat ca quy, doanh thu tu mang dich vu cao ki luc, Tim Cook lac quan ve tuong lai

Apple Q2/2018: Mảng sản phẩm khác đạt doanh thu 4 tỷ USD, Apple Watch tăng trưởng doanh thu 2 con số

Thậm chí, quy mô mảng wearable của Apple hiện đã ngang với một công ty thuộc top Fortune 300.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: