Huawei và các đối tác ngành khởi động 5G-ACIA

Thế hệ tiếp theo của các mạng di động 5G có tầm quan trọng to lớn đối với ngành công nghiệp.


"Liên minh 5G cho ngành các công nghiệp và tự động hóa kết nối" (5G-ACIA) đã được thành lập tại ZVEI vào tháng 4 năm 2018, phấn đấu thiết lập thành công 5G trong sản xuất công nghiệp và thiết kế 5G cho các ứng dụng công nghiệp ngay từ ban đầu.


5G giúp có thể triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Industries 4.0) nhanh hơn và nâng tầm cuộc cách mạng này lên một tầng cao mới. Công nghệ này cho phép một mức độ linh hoạt chưa từng có, tính cơ động và di động trong sản xuất công nghiệp. Có rất nhiều lợi thế của mạng 5G, bao gồm một công nghệ mạng không dây rất mạnh mẽ, phù hợp ngay cả đối với các ứng dụng công nghiệp quan trọng.


Liên minh 5G-ACIA đang tích cực đóng góp vào việc chuẩn hóa và xây dựng chính sách cho 5G. Đồng thời, tổ chức này xác định và phân tích các trường hợp sử dụng có thể và các yêu cầu liên quan từ góc độ các ngành công nghiệp. "5G sẽ trở thành hệ thống thần kinh trung ương của Nhà máy tương lai và sẽ có tác động đột phá đối với sản xuất công nghiệp", Tiến sĩ Andreas Müller (Bosch), Chủ tịch 5G-ACIA cho biết. "Lần đầu tiên, 5G-ACIA tập hợp tất cả những doanh nghiệp, tổ chức lớn trên toàn thế giới. Điều này cho phép chúng tôi làm việc theo cách phối hợp và nhằm mục tiêu đảm bảo rằng lợi ích của ngành được đảm bảo tương ứng, phù hợp“.


Sáng kiến ​​này tập hợp các đại diện của các ngành công nghiệp tự động hóa và sản xuất truyền thống cũng như các tổ chức hàng đầu từ ngành ICT. 26 thành viên hiện tại của Liên minh bao gồm: Beckhoff, Bosch, Deutsche Telekom, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Đức (DFKI), Endress+Hauser, Ericsson, Festo, Fraunhofer Gesellschaft, Harting, Điều khiển và Tự động hóa Hirschmann, Huawei, Infineon, Viện Công nghệ Thông tin Công nghiệp (inIT), Viện Tự động hóa và Truyền thông (ifak), Intel, Mitsubishi, Nokia, NXP, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, R3 - Truyền thông Vô tuyến Thời gian thực đáng tin cậy, Siemens, Trumpf, Vodafone, Weidmüller và Yokogawa.

Huawei va cac doi tac nganh khoi dong 5G-ACIA


The he tiep theo cua cac mang di dong 5G co tam quan trong to lon doi voi nganh cong nghiep.


"Lien minh 5G cho nganh cac cong nghiep va tu dong hoa ket noi" (5G-ACIA) da duoc thanh lap tai ZVEI vao thang 4 nam 2018, phan dau thiet lap thanh cong 5G trong san xuat cong nghiep va thiet ke 5G cho cac ung dung cong nghiep ngay tu ban dau.


5G giup co the trien khai cuoc cach mang cong nghiep 4.0 (Industries 4.0) nhanh hon va nang tam cuoc cach mang nay len mot tang cao moi. Cong nghe nay cho phep mot muc do linh hoat chua tung co, tinh co dong va di dong trong san xuat cong nghiep. Co rat nhieu loi the cua mang 5G, bao gom mot cong nghe mang khong day rat manh me, phu hop ngay ca doi voi cac ung dung cong nghiep quan trong.


Lien minh 5G-ACIA dang tich cuc dong gop vao viec chuan hoa va xay dung chinh sach cho 5G. Dong thoi, to chuc nay xac dinh va phan tich cac truong hop su dung co the va cac yeu cau lien quan tu goc do cac nganh cong nghiep. "5G se tro thanh he thong than kinh trung uong cua Nha may tuong lai va se co tac dong dot pha doi voi san xuat cong nghiep", Tien si Andreas Müller (Bosch), Chu tich 5G-ACIA cho biet. "Lan dau tien, 5G-ACIA tap hop tat ca nhung doanh nghiep, to chuc lon tren toan the gioi. Dieu nay cho phep chung toi lam viec theo cach phoi hop va nham muc tieu dam bao rang loi ich cua nganh duoc dam bao tuong ung, phu hop“.


Sang kien ​​nay tap hop cac dai dien cua cac nganh cong nghiep tu dong hoa va san xuat truyen thong cung nhu cac to chuc hang dau tu nganh ICT. 26 thanh vien hien tai cua Lien minh bao gom: Beckhoff, Bosch, Deutsche Telekom, Trung tam Nghien cuu Tri tue Nhan tao Duc (DFKI), Endress+Hauser, Ericsson, Festo, Fraunhofer Gesellschaft, Harting, Dieu khien va Tu dong hoa Hirschmann, Huawei, Infineon, Vien Cong nghe Thong tin Cong nghiep (inIT), Vien Tu dong hoa va Truyen thong (ifak), Intel, Mitsubishi, Nokia, NXP, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, R3 - Truyen thong Vo tuyen Thoi gian thuc dang tin cay, Siemens, Trumpf, Vodafone, Weidmüller va Yokogawa.


Huawei và các đối tác ngành khởi động 5G-ACIA

Thế hệ tiếp theo của các mạng di động 5G có tầm quan trọng to lớn đối với ngành công nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: