Apple chiến thắng rực rỡ tại Trung Quốc: doanh thu đạt 13 tỷ USD, tăng 21%, iPhone X bán chạy nhất

Đây là một kỳ tích bởi theo Canalys, trong ba tháng đầu năm 2018 doanh số smartphone tại Trung Quốc đã sụt giảm nghiêm trọng.


Trong Q2 năm tài chính 2018 của mình (Q1/2018), Apple đã đạt mức tăng trưởng mạnh tại những thị trưởng khó khăn nhất.


Hãng sản xuất iPhone vừa báo cáo rằng doanh thu của họ tại Trung Quốc đạt 13 tỷ USD trong Q2/2018, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, doanh thu từ Trung Quốc đã ngang bằng với doanh thu từ Châu Âu.


Bên cạnh đó, trong buổi báo cáo tài chính Q2 vừa rồi, CEO Tim Cook còn tuyên bố rằng iPhone X là smartphone bán chạy nhất tại Trung Quốc trong quý vừa rồi. Đây là thông tin trái ngược với nhiều nhận định cho rằng mức giá cao của iPhone X khiến nhiều người tiêu dùng Trung Quốc e ngại.


Apple chiến thắng rực rỡ tại Trung Quốc: doanh thu đạt 13 tỷ USD, tăng 21%, iPhone X bán chạy nhất - Ảnh 1.

Thành công của Apple tại Trung Quốc là một kỳ tích khi mà hãng phân tích Canalys cho rằng doanh số smartphone tại quốc gia tỷ dân trong quý vừa qua đã sụt giảm nghiêm trọng. Theo Canalys, đây là mức sụt giảm lớn nhất từ năm 2013 tới nay.


Tuy vậy, Tim Cook lại nghĩ khác. "Tôi không chấp nhận quan điểm cho rằng thị trường Trung Quốc đã bão hòa", Cook nói. "Tôi nghĩ rằng thị trường smartphone Trung Quốc là thị trường tốt nhất trong lịch sử thế giới cho một công ty sản phẩm tiêu dùng".


Bên cạnh Trung Quốc, doanh thu của Apple tại các thị trường khác cũng tăng mạnh. Cụ thể, thị trường Nhật Bản tăng 27%, Châu Mỹ tăng 17%, Châu Âu tăng 9%, phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.


Apple Q2/2018: Mảng sản phẩm khác đạt doanh thu 4 tỷ USD, Apple Watch tăng trưởng doanh thu 2 con sốApple chien thang ruc ro tai Trung Quoc: doanh thu dat 13 ty USD, tang 21%, iPhone X ban chay nhat


Day là mọt kỳ tích bỏi theo Canalys, trong ba tháng dàu nam 2018 doanh só smartphone tại Trung Quóc dã sụt giảm nghiem trọng.


Trong Q2 nam tài chính 2018 của mình (Q1/2018), Apple dã dạt múc tang truỏng mạnh tại nhũng thị truỏng khó khan nhát.


Hãng sản xuát iPhone vùa báo cáo ràng doanh thu của họ tại Trung Quóc dạt 13 tỷ USD trong Q2/2018, tang 21% so vói cùng kỳ nam ngoái. Nhu vạy, doanh thu tù Trung Quóc dã ngang bàng vói doanh thu tù Chau Au.


Ben cạnh dó, trong buỏi báo cáo tài chính Q2 vùa ròi, CEO Tim Cook còn tuyen bó ràng iPhone X là smartphone bán chạy nhát tại Trung Quóc trong quý vùa ròi. Day là thong tin trái nguọc vói nhièu nhạn dịnh cho ràng múc giá cao của iPhone X khién nhièu nguòi tieu dùng Trung Quóc e ngại.


Apple chien thang ruc ro tai Trung Quoc: doanh thu dat 13 ty USD, tang 21%, iPhone X ban chay nhat - Anh 1.

Thành cong của Apple tại Trung Quóc là mọt kỳ tích khi mà hãng phan tích Canalys cho ràng doanh só smartphone tại quóc gia tỷ dan trong quý vùa qua dã sụt giảm nghiem trọng. Theo Canalys, day là múc sụt giảm lón nhát tù nam 2013 tói nay.


Tuy vạy, Tim Cook lại nghĩ khác. "Toi khong cháp nhạn quan diẻm cho ràng thị truòng Trung Quóc dã bão hòa", Cook nói. "Toi nghĩ ràng thị truòng smartphone Trung Quóc là thị truòng tót nhát trong lịch sủ thé giói cho mọt cong ty sản phảm tieu dùng".


Ben cạnh Trung Quóc, doanh thu của Apple tại các thị truòng khác cũng tang mạnh. Cụ thẻ, thị truòng Nhạt Bản tang 27%, Chau Mỹ tang 17%, Chau Au tang 9%, phàn còn lại của Chau Á Thái Bình Duong tang 4% so vói cùng kỳ nam ngoái.


Apple Q2/2018: Mang san pham khac dat doanh thu 4 ty USD, Apple Watch tang truong doanh thu 2 con so

Apple chiến thắng rực rỡ tại Trung Quốc: doanh thu đạt 13 tỷ USD, tăng 21%, iPhone X bán chạy nhất

Đây là một kỳ tích bởi theo Canalys, trong ba tháng đầu năm 2018 doanh số smartphone tại Trung Quốc đã sụt giảm nghiêm trọng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: