Windows 10 cũng thu thập trái phép dữ liệu người dùng

Sau vụ bê bối của Facebook về quyền riêng tư của người dùng, nay đến lượt "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Microsoft sẽ phải hầu tòa tại Brazil trước những cáo buộc của giới chức nước này về việc hệ điều hành Windows 10 của hãng thu thập dữ liệu người dùng trái phép.


Theo hãng tin Reuters, Microsoft vừa bị tố sử dụng nền tảng Windows 10 để thu thập trái phép dữ liệu người dùng, nhằm phục vụ cho mục đích quảng cáo tại Brazil. Các công tố viên liên bang của Brazil đã buộc Microsoft phải bồi thường một khoản tiền lên tới 2,87 triệu USD nếu họ thắng kiện. Cụ thể, mọi thiết lập mặc định trên Windows 10 được cho là đã cung cấp quyền truy cập vào các thông tin của người dùng, như lịch sử tìm kiếm, duyệt web, nội dung email và vị trí họ đang sống. Vì thế, các công tố viên liên bang của Brazil cho rằng, "Microsoft đang cố gắng kiếm tiền từ việc thu thập dữ liệu khách hàng trái phép, sau đó bán quảng cáo cho các đối tác".
Hiện Microsoft có 15 ngày để sửa sai, tạm dừng mọi quá trình khai thác dữ liệu người dùng tại Brazil.
Bên cạnh đó, hãng cũng thừa nhận cũng có các thiết lập ngừng thu thập dữ liệu, nhưng để làm được việc này, người sử dụng phải thao tác khá phức tạp, đã gây khó khăn đối với phần đông người dùng. Thậm chí ngay cả khi tắt chức năng thu thập dữ liệu, vẫn có một số ít dữ liệu tiếp tục được gửi về máy chủ của Microsoft. Liên quan đến vụ việc, các cơ quan chức năng Brazil đã đưa ra cảnh báo tới Microsoft, yêu cầu hãng phải có những cập nhật bảo mật dữ liệu trên Windows 10, đồng thời thông báo và giải thích với người dùng về cách thức hoạt động, cũng như việc kiểm soát dữ liệu của nền tảng này. Trong vụ kiện nói trên, ngoài mức tiền bồi thường lên tới 2,87 triệu USD nếu thắng kiện, các công tố viên liên bang còn đề nghị mức phạt 28,7 ngàn USD cho mỗi ngày Microsoft chưa dừng quá trình thu thập dữ liệu khách hàng. Không chỉ ở Brazil, Microsoft cũng từng bị truy cứu trách nhiệm về quyền riêng tư tại nhiều quốc gia khác, trong đó có Liên minh châu Âu. Theo đó, Microsoft đã phải triển khai hàng loạt các tính năng bảo mật mới trên Windows 10, chẳng hạn như công cụ cho phép người dùng theo dõi và xóa các dữ liệu mà hệ thống đã thu thập. Hiện, Microsoft có 15 ngày để sửa sai, tạm dừng mọi quá trình khai thác dữ liệu người dùng tại Brazil. Đồng thời Microsoft cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ kiện này. Tuy nhiên công ty có thể sẽ làm việc trực tiếp với các nhà chức tránh nước này để tránh một vụ kiện không có lợi cho mình.Windows 10 cung thu thap trai phep du lieu nguoi dung


Sau vu be boi cua Facebook ve quyen rieng tu cua nguoi dung, nay den luot "ga khong lo" cong nghe My Microsoft se phai hau toa tai Brazil truoc nhung cao buoc cua gioi chuc nuoc nay ve viec he dieu hanh Windows 10 cua hang thu thap du lieu nguoi dung trai phep.


Theo hãng tin Reuters, Microsoft vua bi to su dung nen tang Windows 10 de thu thap trái phép du lieu nguoi dùng, nham phuc vu cho muc dích quang cáo tai Brazil. Các công to viên liên bang cua Brazil dã buoc Microsoft phai boi thuong mot khoan tien lên toi 2,87 trieu USD neu ho thang kien. Cu the, moi thiet lap mac dinh trên Windows 10 duoc cho là dã cung cap quyen truy cap vào các thông tin cua nguoi dùng, nhu lich su tìm kiem, duyet web, noi dung email và vi trí ho dang song. Vì the, các công to viên liên bang cua Brazil cho rang, "Microsoft dang co gang kiem tien tu viec thu thap du lieu khách hàng trái phép, sau dó bán quang cáo cho các doi tác".
Hien Microsoft có 15 ngày de sua sai, tam dung moi quá trình khai thác du lieu nguoi dùng tai Brazil.
Bên canh dó, hãng cung thua nhan cung có các thiet lap ngung thu thap du lieu, nhung de làm duoc viec này, nguoi su dung phai thao tác khá phuc tap, dã gây khó khan doi voi phan dông nguoi dùng. Tham chí ngay ca khi tat chuc nang thu thap du lieu, van có mot so ít du lieu tiep tuc duoc gui ve máy chu cua Microsoft. Liên quan den vu viec, các co quan chuc nang Brazil dã dua ra canh báo toi Microsoft, yêu cau hãng phai có nhung cap nhat bao mat du lieu trên Windows 10, dong thoi thông báo và giai thích voi nguoi dùng ve cách thuc hoat dong, cung nhu viec kiem soát du lieu cua nen tang này. Trong vu kien nói trên, ngoài muc tien boi thuong lên toi 2,87 trieu USD neu thang kien, các công to viên liên bang còn de nghi muc phat 28,7 ngàn USD cho moi ngày Microsoft chua dung quá trình thu thap du lieu khách hàng. Không chi o Brazil, Microsoft cung tung bi truy cuu trách nhiem ve quyen riêng tu tai nhieu quoc gia khác, trong dó có Liên minh châu Âu. Theo dó, Microsoft dã phai trien khai hàng loat các tính nang bao mat moi trên Windows 10, chang han nhu công cu cho phép nguoi dùng theo dõi và xóa các du lieu mà he thong dã thu thap. Hien, Microsoft có 15 ngày de sua sai, tam dung moi quá trình khai thác du lieu nguoi dùng tai Brazil. Dong thoi Microsoft cung chua dua ra bat cu bình luan gì ve vu kien này. Tuy nhiên công ty có the se làm viec truc tiep voi các nhà chuc tránh nuoc này de tránh mot vu kien không có loi cho mình.

Windows 10 cũng thu thập trái phép dữ liệu người dùng

Sau vụ bê bối của Facebook về quyền riêng tư của người dùng, nay đến lượt "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Microsoft sẽ phải hầu tòa tại Brazil trước những cáo buộc của giới chức nước này về việc hệ điều hành Windows 10 của hãng thu thập dữ liệu người dùng trái phép.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: