Tinder lao đầu xuống đất vì tính năng hẹn hò của Facebook

Sức mạnh của mạng xã hội lớn nhất thế giới một lần nữa được thể hiện.


Trong ngày đầu tiên của hội nghị F8, Facebook đã tuyên bố rằng họ sẽ trình làng một tính năng hẹn hò cho người dùng trên toàn thế giới. Thông tin này ngay lập tức ảnh hưởng xấu tới các dịch vụ khác như Tinder, OkCupid và Match.com.


Ngay sau khi CEO Mark Zuckerberg công bố tính năng hẹn hò của Facebook, cổ phiếu của Match Group, công ty sở hữu Tinder, OkCupid và Match.com, đã giảm tới 20%.


Đây không phải lần đầu tiên một gã khổng lồ công nghệ dùng sự ảnh hưởng của mình để gây tổn thương cho các công ty nhỏ hơn. Gần đây, sự xâm nhập của Amazon vào một số ngành công nghiệp như vận chuyển, bán hàng tạp hóa và chăm sóc sức khỏe đã khiến những đối thủ cạnh tranh như UPS, Kroger và Walgreens phải đau đầu.


Tinder lao đầu xuống đất vì tính năng hẹn hò của Facebook - Ảnh 1.

Tính năng hẹn hò mới của Facebook sẽ hoạt động độc lập với ứng dụng mạng xã hội. Mục tiêu của tính năng này, theo Zuckerberg, là giúp mọi người tạo dựng một mối quan hệ lâu dài chứ không chỉ là vui chơi qua đường. Bên cạnh đó CEO Facebook còn chia sẻ rằng rất nhiều người đã kể với anh về việc họ tìm thấy ý chung nhân qua Facebook.


Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết tất cả chi tiết về tính năng hẹn hò của Facebook. Tuy nhiên, người dùng có quyền chọn tham gia qua ứng dụng Facebook và nó sẽ có trang profile riêng cho việc hẹn hò mà bạn bè trên Facebook của bạn không thể thấy được. Facebook sẽ gợi ý "đối tác" hẹn hò phù hợp với bạn dựa trên sở thích của bạn và người ấy.


Vài giờ sau khi Facebook công bố tính năng hẹn hò, CEO Match Group cũng đã có những tuyên bố đáp trả.


"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi Facebook tung ra tính năng hẹn hò vào thời điểm này bởi đây là lĩnh vực chứa rất nhiều dữ liệu cá nhân và nhạy cảm của người dùng", Mandy Ginsberg, CEO Match Group tuyên bố . "Chúng tôi thấu hiểu lĩnh vực này hơn bất cứ ai. Sự tham gia của Facebook sẽ chỉ tiếp thêm sinh lực cho tất cả chúng tôi".


Trước đây, Tinder, OkCupid và Match.com đều thuộc sở hữu của InterActive Corp (IAC). Sau này, InterActive Corp (IAC) quyết địch thành lập công ty con Match Group để quản lý ba nền tảng hẹn hò kể trên. Dù đã tách Match Group ra thành một công ty riêng nhưng cổ phiếu của InterActive Corp (IAC) cũng giảm 12% sau tuyên bố của Facebook.


Facebook chuẩn bị ra mắt những tính năng mới dành cho việc hẹn hòTinder lao dau xuong dat vi tinh nang hen ho cua Facebook


Súc mạnh của mạng xã họi lón nhát thé giói mọt làn nũa duọc thẻ hiẹn.


Trong ngày dàu tien của họi nghị F8, Facebook dã tuyen bó ràng họ sẽ trình làng mọt tính nang hẹn hò cho nguòi dùng tren toàn thé giói. Thong tin này ngay lạp túc ảnh huỏng xáu tói các dịch vụ khác nhu Tinder, OkCupid và Match.com.


Ngay sau khi CEO Mark Zuckerberg cong bó tính nang hẹn hò của Facebook, cỏ phiéu của Match Group, cong ty sỏ hũu Tinder, OkCupid và Match.com, dã giảm tói 20%.


Day khong phải làn dàu tien mọt gã khỏng lò cong nghẹ dùng sụ ảnh huỏng của mình dẻ gay tỏn thuong cho các cong ty nhỏ hon. Gàn day, sụ xam nhạp của Amazon vào mọt só ngành cong nghiẹp nhu vạn chuyẻn, bán hàng tạp hóa và cham sóc súc khỏe dã khién nhũng dói thủ cạnh tranh nhu UPS, Kroger và Walgreens phải dau dàu.


Tinder lao dau xuong dat vi tinh nang hen ho cua Facebook - Anh 1.

Tính nang hẹn hò mói của Facebook sẽ hoạt dọng dọc lạp vói úng dụng mạng xã họi. Mục tieu của tính nang này, theo Zuckerberg, là giúp mọi nguòi tạo dụng mọt mói quan hẹ lau dài chú khong chỉ là vui choi qua duòng. Ben cạnh dó CEO Facebook còn chia sẻ ràng rát nhièu nguòi dã kẻ vói anh vè viẹc họ tìm tháy ý chung nhan qua Facebook.


Hiẹn tại chúng ta vãn chua biét tát cả chi tiét vè tính nang hẹn hò của Facebook. Tuy nhien, nguòi dùng có quyèn chọn tham gia qua úng dụng Facebook và nó sẽ có trang profile rieng cho viẹc hẹn hò mà bạn bè tren Facebook của bạn khong thẻ tháy duọc. Facebook sẽ gọi ý "dói tác" hẹn hò phù họp vói bạn dụa tren sỏ thích của bạn và nguòi áy.


Vài giò sau khi Facebook cong bó tính nang hẹn hò, CEO Match Group cũng dã có nhũng tuyen bó dáp trả.


"Chúng toi rát ngạc nhien khi Facebook tung ra tính nang hẹn hò vào thòi diẻm này bỏi day là lĩnh vục chúa rát nhièu dũ liẹu cá nhan và nhạy cảm của nguòi dùng", Mandy Ginsberg, CEO Match Group tuyen bó . "Chúng toi tháu hiẻu lĩnh vục này hon bát cú ai. Sụ tham gia của Facebook sẽ chỉ tiép them sinh lục cho tát cả chúng toi".


Truóc day, Tinder, OkCupid và Match.com dèu thuọc sỏ hũu của InterActive Corp (IAC). Sau này, InterActive Corp (IAC) quyét dịch thành lạp cong ty con Match Group dẻ quản lý ba nèn tảng hẹn hò kẻ tren. Dù dã tách Match Group ra thành mọt cong ty rieng nhung cỏ phiéu của InterActive Corp (IAC) cũng giảm 12% sau tuyen bó của Facebook.


Facebook chuan bi ra mat nhung tinh nang moi danh cho viec hen ho

Tinder lao đầu xuống đất vì tính năng hẹn hò của Facebook

Sức mạnh của mạng xã hội lớn nhất thế giới một lần nữa được thể hiện.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: