Sếp Alexa bỏ việc tại Amazon đề về xây dựng hệ thống nhà thông minh của riêng mình

Kindel là một trong những giám đốc quan trọng của Amazon, người đã giúp định hình sự phát triển của Alexa.


Sau 5 năm gắn bó, Charlie Kindel đã rời bỏ chức vụ giám đốc phụ trách Alexa Smart Home tại Amazon. Trong thời gian công tác, Kindel đã giúp Amazon tạo ra Alexa và sớm giành chiến thắng trong cuộc đua tự động hóa những ngôi nhà vốn đang dần trở nên nóng hơn.


Kindel gia nhập Amazon vào tháng 4/2013. Thời điểm đó, ông chia sẻ rằng Amazon đã chìa ra kế hoạch xây dựng một thứ gì đó mới và có tiềm năng cực kỳ lớn. "Chỉ đơn giản là tôi không thể bỏ qua cơ hội ấy", Kindel nói.


Sếp Alexa bỏ việc tại Amazon đề về xây dựng hệ thống nhà thông minh của riêng mình - Ảnh 1.

Kindel chính thức thông báo rời Amazon qua blog cá nhân vào hôm thứ Hai. Ông muốn nghỉ việc để có những giây phút thảnh thơi và tập trung cho những dự án cá nhân.


"Sau 5 năm cuối cùng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi", Kindel nói. "Ngoài ra, dự án phục hồi chiếc xe của tôi đã chậm hai năm so với lịch trình. Hệ thống nhà tự động của tôi cũng cần nâng cấp một cách hoàn chỉnh bởi nó hơi trục trặc vì được lắp đặt từ năm 2001".


"Ban đầu tôi chỉ định nghỉ phép tạm thời nhưng tôi thích ý tưởng được tự do toàn quyền quyết định về những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong đời mình. Sau khi nghỉ việc hoàn toàn tại Amazon, mọi tùy chọn đều còn nguyên với tôi, kể cả việc quay trở lại Amazon".


Kindel không thể chia sẻ gì về những thứ liên quan tới vai trò của ông tại Amazon. Tuy nhiên, ông rất cởi mở khi nói về căn nhà thông minh của mình.


Ngoài việc đích thân góp sức, Kindel còn muốn thuê một chuyên gia từ CEDIA, một tập đoàn giải trí gia đình tới giúp giám sát công việc. Hiện tại ngôi nhà của ông sử dụng các công nghệ từ Lutron và Crestron nhưng sau này Kindel sẽ bổ sung thêm thiết bị từ Savant hay Control4.


7 món đồ công nghệ đang thịnh hành trên Amazon và rất đáng để người dùng tham khảoSep Alexa bo viec tai Amazon de ve xay dung he thong nha thong minh cua rieng minh


Kindel là mọt trong nhũng giám dóc quan trọng của Amazon, nguòi dã giúp dịnh hình sụ phát triẻn của Alexa.


Sau 5 nam gán bó, Charlie Kindel dã ròi bỏ chúc vụ giám dóc phụ trách Alexa Smart Home tại Amazon. Trong thòi gian cong tác, Kindel dã giúp Amazon tạo ra Alexa và sóm giành chién tháng trong cuọc dua tụ dọng hóa nhũng ngoi nhà vón dang dàn trỏ nen nóng hon.


Kindel gia nhạp Amazon vào tháng 4/2013. Thòi diẻm dó, ong chia sẻ ràng Amazon dã chìa ra ké hoạch xay dụng mọt thú gì dó mói và có tièm nang cục kỳ lón. "Chỉ don giản là toi khong thẻ bỏ qua co họi áy", Kindel nói.


Sép Alexa bỏ viẹc tại Amazon dè vè xay dụng hẹ thóng nhà thong minh của rieng mình - Anh 1.

Kindel chính thúc thong báo ròi Amazon qua blog cá nhan vào hom thú Hai. Ong muón nghỉ viẹc dẻ có nhũng giay phút thảnh thoi và tạp trung cho nhũng dụ án cá nhan.


"Sau 5 nam cuói cùng toi cũng cảm tháy mẹt mỏi", Kindel nói. "Ngoài ra, dụ án phục hòi chiéc xe của toi dã chạm hai nam so vói lịch trình. Hẹ thóng nhà tụ dọng của toi cũng càn nang cáp mọt cách hoàn chỉnh bỏi nó hoi trục trạc vì duọc láp dạt tù nam 2001".


"Ban dàu toi chỉ dịnh nghỉ phép tạm thòi nhung toi thích ý tuỏng duọc tụ do toàn quyèn quyét dịnh vè nhũng gì sẽ xảy ra tiép theo trong dòi mình. Sau khi nghỉ viẹc hoàn toàn tại Amazon, mọi tùy chọn dèu còn nguyen vói toi, kẻ cả viẹc quay trỏ lại Amazon".


Kindel khong thẻ chia sẻ gì vè nhũng thú lien quan tói vai trò của ong tại Amazon. Tuy nhien, ong rát cỏi mỏ khi nói vè can nhà thong minh của mình.


Ngoài viẹc dích than góp súc, Kindel còn muón thue mọt chuyen gia tù CEDIA, mọt tạp doàn giải trí gia dình tói giúp giám sát cong viẹc. Hiẹn tại ngoi nhà của ong sủ dụng các cong nghẹ tù Lutron và Crestron nhung sau này Kindel sẽ bỏ sung them thiét bị tù Savant hay Control4.


7 mon do cong nghe dang thinh hanh tren Amazon va rat dang de nguoi dung tham khao

Sếp Alexa bỏ việc tại Amazon đề về xây dựng hệ thống nhà thông minh của riêng mình

Kindel là một trong những giám đốc quan trọng của Amazon, người đã giúp định hình sự phát triển của Alexa.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: