Hack nhà tù để cứu bạn, chuyện chỉ có ở Mỹ

Konrads Voits - chàng thanh niên 27 tuổi đến từ Ypsilanti, Michigan (Mỹ) đã bị bắt quả tang việc hack nhà tù và đang đối mặt với mức án tù tới 87 tháng.


Sở dĩ chàng thanh niên Mỹ này có thể sẽ phải "bóc lịch" trong 7 năm 3 tháng vì anh ta đã tìm cách hack hệ thống máy tính của một nhà giam và thay đổi hồ sơ tù nhân để giúp bạn mình được thả sớm hơn, theo trang tin Gizmodo. Ngoài án phạt tù 87 tháng, Konrads Voits còn phải nộp một khoản tiền trị giá 235.488 USD cho hạt Washtenaw (Mỹ) mà chính quyền hạt này gọi là "chi phí điều tra vụ xâm nhập".
Konrads Voits - Chàng thanh niên hack nhà tù để cứu bạn.
Konrads Voits bị các nhà chức trách của hạt này tuyên án "phá hoại một máy tính", được bảo vệ hồi tháng 12 năm ngoái. Thanh niên này đã dành cả mùa xuân năm 2017 để lập kế hoạch và tiến hành một âm mưu social engineering (sử dụng kỹ thuật nói chuyện để chiếm đoạt thông tin), nhằm chiếm quyền truy cập vào hệ thống máy tính của nhà tù hạt Washtenaw để sau đó thay đổi hồ sơ tù nhân cho bạn mình như đã nói ở trên. Cụ thể, đầu tiên anh này thiết kế một website giống hệt website thật của nhà tù hạt Washtenaw. Trong khi website thật có tên miền "ewashtenaw.org", thì Voits sử dụng tên miền "ewashtenavv.org" cho website "nhái", khiến nhiều người khi mới nhìn qua sẽ dễ dàng nhầm lẫn hai chữ "vv" thành "w". Khi website giả đã hoạt động, Voits bắt đầu gửi email tới các nhân viên nhà tù nhằm dụ họ truy cập vào website giả và cung cấp thông tin đăng nhập để sau đó anh ta có thể chiếm các tài khoản và truy cập vào hệ thống máy tính của nhà tù. Nhưng không may cho chàng thanh niên kia và kế hoạch đã thất bại, bởi không có nhân viên nhà tù nào "cắn câu" cả. Không từ bỏ nỗ lực tấn công phishing, Voits chuyển sang gọi điện đến nhà tù để nói chuyện với các nhân viên. Anh đóng giả là một thành viên trong đội IT của Hạt và cho biết đang cố để cài một bản cập nhật cho X.Jail - là một chương trình được sử dụng để quản lý hồ sơ nhà tù. Rồi Voits hướng dẫn người nhân viên của nhà tù này gõ vào một địa chỉ URL, mà địa chỉ này sẽ dẫn đến một website có chứa malware. Sau một vài lần thực hiện, Voits đã thành công trong việc đánh lừa một nhân viên cài đặt phần mềm độc hại của mình, và lợi dụng phần mềm này để truy cập đến mọi thứ đã được lưu trữ trong các máy tính của Hạt. Konrads Voits có thể tìm và xem các bản khai tuyên thệ, các hồ sơ kỷ luật nội bộ trong tù, hay thông tin cá nhân của mọi nhân viên của Hạt. Và Voits đã đánh cắp username, password, địa chỉ email và nhiều thông tin khác của hơn 1.600 nhân viên thuộc chính quyền địa phương. Một nạn nhân nữ của Voits trong vụ việc này cho biết, việc làm của Voits đã gây nên một nỗi khiếp sợ và bàng hoàng cho chị. Theo đó, nữ nhân viên cho biết cô và các đồng nghiệp cảm thấy đã bị xâm phạm đời tư bởi vụ hack của Voits, và họ đã phải "trải qua một giai đoạn bất an", không biết liệu danh tính của họ có bị đánh cắp hay uy tín có bị huỷ hoại hay không. Với cách thức này, Voits cũng đã hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu: Chỉnh sửa hồ sơ tù nhân của người bạn nhằm giúp anh này ra tù sớm. Dù đã thực hiện việc thay đổi thông tin, nhưng "kế hoạch vượt ngục" đã không thành công như mong đợi khi một nhân viên trong lúc kiểm tra chéo ngày ra tù trong hồ sơ trên máy tính và hồ sơ viết tay đã phát hiện "có gì đó không đúng". Kết quả là FBI vào cuộc điều tra, và Voits lập tức bị tống giam. Các công tố viên trong vụ án này cho biết, Voits có "những tài năng khác thường", nhưng anh này đã dùng chúng vào những mục đích mờ ám. Họ cũng khuyến nghị toà cho phép Voits được thụ một phần án trong một trung tâm y tế liên bang để phát huy tài năng của anh ta. Còn luật sư bào chữa của Voits khẳng định, anh này mắc một chứng bệnh... thần kinh nghiêm trọng. "Hi vọng khi được thả, Voits sẽ có thể sử dụng những kỹ năng thần sầu của mình để giúp xã hội tốt hơn" - các công tố viên nói.Hack nha tu de cuu ban, chuyen chi co o My


Konrads Voits - chang thanh nien 27 tuoi den tu Ypsilanti, Michigan (My) da bi bat qua tang viec hack nha tu va dang doi mat voi muc an tu toi 87 thang.


So di chàng thanh niên My này có the se phai "bóc lich" trong 7 nam 3 tháng vì anh ta dã tìm cách hack he thong máy tính cua mot nhà giam và thay doi ho so tù nhân de giúp ban mình duoc tha som hon, theo trang tin Gizmodo. Ngoài án phat tù 87 tháng, Konrads Voits còn phai nop mot khoan tien tri giá 235.488 USD cho hat Washtenaw (My) mà chính quyen hat này goi là "chi phí dieu tra vu xâm nhap".
Konrads Voits - Chàng thanh niên hack nhà tù de cuu ban.
Konrads Voits bi các nhà chuc trách cua hat này tuyên án "phá hoai mot máy tính", duoc bao ve hoi tháng 12 nam ngoái. Thanh niên này dã dành ca mùa xuân nam 2017 de lap ke hoach và tien hành mot âm muu social engineering (su dung ky thuat nói chuyen de chiem doat thông tin), nham chiem quyen truy cap vào he thong máy tính cua nhà tù hat Washtenaw de sau dó thay doi ho so tù nhân cho ban mình nhu dã nói o trên. Cu the, dau tiên anh này thiet ke mot website giong het website that cua nhà tù hat Washtenaw. Trong khi website that có tên mien "ewashtenaw.org", thì Voits su dung tên mien "ewashtenavv.org" cho website "nhái", khien nhieu nguoi khi moi nhìn qua se de dàng nham lan hai chu "vv" thành "w". Khi website gia dã hoat dong, Voits bat dau gui email toi các nhân viên nhà tù nham du ho truy cap vào website gia và cung cap thông tin dang nhap de sau dó anh ta có the chiem các tài khoan và truy cap vào he thong máy tính cua nhà tù. Nhung không may cho chàng thanh niên kia và ke hoach dã that bai, boi không có nhân viên nhà tù nào "can câu" ca. Không tu bo no luc tan công phishing, Voits chuyen sang goi dien den nhà tù de nói chuyen voi các nhân viên. Anh dóng gia là mot thành viên trong doi IT cua Hat và cho biet dang co de cài mot ban cap nhat cho X.Jail - là mot chuong trình duoc su dung de quan lý ho so nhà tù. Roi Voits huong dan nguoi nhân viên cua nhà tù này gõ vào mot dia chi URL, mà dia chi này se dan den mot website có chua malware. Sau mot vài lan thuc hien, Voits dã thành công trong viec dánh lua mot nhân viên cài dat phan mem doc hai cua mình, và loi dung phan mem này de truy cap den moi thu dã duoc luu tru trong các máy tính cua Hat. Konrads Voits có the tìm và xem các ban khai tuyên the, các ho so ky luat noi bo trong tù, hay thông tin cá nhân cua moi nhân viên cua Hat. Và Voits dã dánh cap username, password, dia chi email và nhieu thông tin khác cua hon 1.600 nhân viên thuoc chính quyen dia phuong. Mot nan nhân nu cua Voits trong vu viec này cho biet, viec làm cua Voits dã gây nên mot noi khiep so và bàng hoàng cho chi. Theo dó, nu nhân viên cho biet cô và các dong nghiep cam thay dã bi xâm pham doi tu boi vu hack cua Voits, và ho dã phai "trai qua mot giai doan bat an", không biet lieu danh tính cua ho có bi dánh cap hay uy tín có bi huy hoai hay không. Voi cách thuc này, Voits cung dã hoàn thành muc tiêu de ra ban dau: Chinh sua ho so tù nhân cua nguoi ban nham giúp anh này ra tù som. Dù dã thuc hien viec thay doi thông tin, nhung "ke hoach vuot nguc" dã không thành công nhu mong doi khi mot nhân viên trong lúc kiem tra chéo ngày ra tù trong ho so trên máy tính và ho so viet tay dã phát hien "có gì dó không dúng". Ket qua là FBI vào cuoc dieu tra, và Voits lap tuc bi tong giam. Các công to viên trong vu án này cho biet, Voits có "nhung tài nang khác thuong", nhung anh này dã dùng chúng vào nhung muc dích mo ám. Ho cung khuyen nghi toà cho phép Voits duoc thu mot phan án trong mot trung tâm y te liên bang de phát huy tài nang cua anh ta. Còn luat su bào chua cua Voits khang dinh, anh này mac mot chung benh... than kinh nghiêm trong. "Hi vong khi duoc tha, Voits se có the su dung nhung ky nang than sau cua mình de giúp xã hoi tot hon" - các công to viên nói.

Hack nhà tù để cứu bạn, chuyện chỉ có ở Mỹ

Konrads Voits - chàng thanh niên 27 tuổi đến từ Ypsilanti, Michigan (Mỹ) đã bị bắt quả tang việc hack nhà tù và đang đối mặt với mức án tù tới 87 tháng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: