Vụ Cambridge Analytica: Sau Facebook, đến lượt Twitter dính scandal

Twitter vừa xác nhận đơn vị này cũng bán quyền truy cập dữ liệu cho Cambridge Analytica.


Không chỉ có mạng xã hội Facebook bị người dùng và giới chức các nước lên án trong việc thu thập dữ liệu cá nhân, những chỉ trích nhằm vào Twitter cũng tăng lên đáng kể sau sự cố tin tức giả mạo, có liên quan đến công ty Cambridge Analytica trong năm 2016. Riêng Quý 1/2018, công ty này đã xóa 142.000 ứng dụng kết nối API Twitter, liên quan tới 13 triệu dòng tweet có nội dung độc hại, theo Bloomberg. Trong vụ bê bối Cambridge Analytica, Facebook không phải là mạng xã hội duy nhất bị ảnh hưởng. Theo Bloomberg, Twitter đã chính thức xác nhận bán quyền truy cập dữ liệu cho công ty Global Science Research (GRS) của giáo sư Aleksandr Kogan. Ứng dụng “thisisdigitallife” do ông Kogan phát triển đã thu thập trái phép thông tin của hàng triệu người dùng Facebook.
Đến lượt Twitter "dính vào" vụ Cambridge Analytica.
Cũng theo Bloomberg, công ty GRS đã trả tiền cho 1 ngày truy cập dữ liệu, nhưng Twitter “không phát hiện bất kỳ quyền truy cập” thông tin cá nhân vào năm 2015. “Trong năm 2015, GSR đã có quyền truy cập API một mẫu ngẫu nhiên những dòng tweet công khai trong vòng 5 tháng, từ tháng 12/2014 tới tháng 4/2015”. Nhưng Twitter khẳng định: “Dựa trên các báo cáo gần đây, chúng tôi đã tiến hành đánh giá nội bộ và không phát hiện bất kỳ quyền truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng Twitter”. Twitter giải thích rằng một số đối tác của công ty có thể mua quyền truy cập dữ liệu để phân tích các sự kiện hay phản hồi về dịch vụ khách hàng qua giao diện lập trình (API). Công ty khẳng định không bán những dữ liệu nhạy cảm như tin nhắn hay thu thập trái phép thông tin về vị trí. Tuy nhiên, nhờ việc cấp phép (bán quyền) truy cập dữ liệu mà doanh thu của Twitter đã tăng khoảng 20%, tương đương 90 triệu USD trong Q1/2018. Twitter cho biết hiện đã chặn quảng cáo của Cambrigde Analytica và các tổ chức liên quan nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Hồi đầu tháng 4, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã công bố trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ rằng, có khoảng 270.000 người đã tải xuống ứng dụng khảo sát tính cách “thisisdigitallife” của giáo sư Aleksandr Kogan. Sau đó, các thông tin của họ (và bạn bè của họ) được ứng dụng này thu thập và chuyển tới Cambridge Analytica phân tích, xây dựng hồ sơ cử tri sử dụng trong nhiều cuộc bầu cử. Trong phiên điều trần, các nhà chức trách cũng yêu cầu CEO Google Sundar Pichai và CEO Twitter Jack Dorsey ra điều trần như ông Mark Zuckerberg.Vu Cambridge Analytica: Sau Facebook, den luot Twitter dinh scandal


Twitter vua xac nhan don vi nay cung ban quyen truy cap du lieu cho Cambridge Analytica.


Không chi có mang xã hoi Facebook bi nguoi dùng và gioi chuc các nuoc lên án trong viec thu thap du lieu cá nhân, nhung chi trích nham vào Twitter cung tang lên dáng ke sau su co tin tuc gia mao, có liên quan den công ty Cambridge Analytica trong nam 2016. Riêng Quý 1/2018, công ty này dã xóa 142.000 ung dung ket noi API Twitter, liên quan toi 13 trieu dòng tweet có noi dung doc hai, theo Bloomberg. Trong vu bê boi Cambridge Analytica, Facebook không phai là mang xã hoi duy nhat bi anh huong. Theo Bloomberg, Twitter dã chính thuc xác nhan bán quyen truy cap du lieu cho công ty Global Science Research (GRS) cua giáo su Aleksandr Kogan. Ung dung “thisisdigitallife” do ông Kogan phát trien dã thu thap trái phép thông tin cua hàng trieu nguoi dùng Facebook.
Den luot Twitter "dính vào" vu Cambridge Analytica.
Cung theo Bloomberg, công ty GRS dã tra tien cho 1 ngày truy cap du lieu, nhung Twitter “không phát hien bat ky quyen truy cap” thông tin cá nhân vào nam 2015. “Trong nam 2015, GSR dã có quyen truy cap API mot mau ngau nhiên nhung dòng tweet công khai trong vòng 5 tháng, tu tháng 12/2014 toi tháng 4/2015”. Nhung Twitter khang dinh: “Dua trên các báo cáo gan dây, chúng tôi dã tien hành dánh giá noi bo và không phát hien bat ky quyen truy cap du lieu cá nhân cua nguoi dùng Twitter”. Twitter giai thích rang mot so doi tác cua công ty có the mua quyen truy cap du lieu de phân tích các su kien hay phan hoi ve dich vu khách hàng qua giao dien lap trình (API). Công ty khang dinh không bán nhung du lieu nhay cam nhu tin nhan hay thu thap trái phép thông tin ve vi trí. Tuy nhiên, nho viec cap phép (bán quyen) truy cap du lieu mà doanh thu cua Twitter dã tang khoang 20%, tuong duong 90 trieu USD trong Q1/2018. Twitter cho biet hien dã chan quang cáo cua Cambrigde Analytica và các to chuc liên quan nhung không cung cap thêm chi tiet. Hoi dau tháng 4, CEO Facebook Mark Zuckerberg dã công bo trong phiên dieu tran truoc Quoc hoi My rang, có khoang 270.000 nguoi dã tai xuong ung dung khao sát tính cách “thisisdigitallife” cua giáo su Aleksandr Kogan. Sau dó, các thông tin cua ho (và ban bè cua ho) duoc ung dung này thu thap và chuyen toi Cambridge Analytica phân tích, xây dung ho so cu tri su dung trong nhieu cuoc bau cu. Trong phiên dieu tran, các nhà chuc trách cung yêu cau CEO Google Sundar Pichai và CEO Twitter Jack Dorsey ra dieu tran nhu ông Mark Zuckerberg.

Vụ Cambridge Analytica: Sau Facebook, đến lượt Twitter dính scandal

Twitter vừa xác nhận đơn vị này cũng bán quyền truy cập dữ liệu cho Cambridge Analytica.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: