Hai tháng đầu năm 2018, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 cuộc tấn công mạng

Đây là con số vừa được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) - thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, công bố.


Theo kết quả thống kê của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ riêng trong hai tháng đầu năm 2018, hệ thống mạng và các máy tính tại Việt Nam đã hứng chịu hơn 1.500 cuộc tấn công mạng cả thảy. Trong hơn 15.000 cuộc tấn công mạng đã xảy ra đó, có 962 trường hợp tấn công "deface" - thay đổi giao diện; 324 trường hợp là tấn công "malware" - tấn công bằng mã độc; và 218 trường hợp là tấn công "phishing" - tức tấn công lừa đảo.
Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã có hơn 1.500 cuộc tấn công mạng.
Cũng theo VNCERT, kết thúc năm 2017, VNCERT đã ghi nhận được có 6.400 trường hợp tấn công bằng malware; 4.377 trường hợp là tấn công deface và 2.065 trường hợp là tấn công phishing. Với xu thế phát triển rất mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, việc bùng nổ các thiết bị IoT sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tấn công hoặc bị kẻ xấu lợi dụng để tấn công vào các hạ tầng trọng yếu quốc gia - đó là điều khó tránh khỏi, các chuyên gia nhận định. Bởi lẽ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay dựa trên ba trụ cột chính là kỹ thuật số, công nghệ sinh học, vật lý với phần lõi là trí tuệ nhân tạo, theo đó, các dịch vụ và thiết bị mạng lẫn thiết bị đầu cuối phục vụ cho IoT, BigData, máy in 3D, Robot…, sẽ bùng nổ. Liên quan đến vấn đề tấn công mạng, tại cuộc diễn tập quốc tế APCERT 2018 mới đây, tiến sỹ Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc VNCERT từng cho biết, "Với tính chất và quy mô của các cuộc tấn công mạng như hiện nay, vai trò thống nhất chỉ huy và khả năng huy động nguồn lực tham gia ứng cứu là vô cùng quan trọng bởi không một quốc gia, tổ chức nào có thể đơn độc tự ngăn chặn được vấn đề tấn công mạng hoặc hệ thống thông tin". Theo ông Lịch, ngoài những cuộc tấn công đơn lẻ, có những sự cố mạng rất lớn, ảnh hưởng trên diện rộng do tin tặc có thể huy động hàng chục nghìn thiết bị, máy tính cùng tham gia tấn công.Hai thang dau nam 2018, Viet Nam ghi nhan hon 1.500 cuoc tan cong mang


Day la con so vua duoc Trung tam Ung cuu khan cap may tinh Viet Nam (VNCERT) - thuoc Bo Thong tin va Truyen thong, cong bo.


Theo ket qua thong kê cua Trung tâm Ung cuu khan cap máy tính Viet Nam - VNCERT, thuoc Bo Thông tin và Truyen thông, chi riêng trong hai tháng dau nam 2018, he thong mang và các máy tính tai Viet Nam dã hung chiu hon 1.500 cuoc tan công mang ca thay. Trong hon 15.000 cuoc tan công mang dã xay ra dó, có 962 truong hop tan công "deface" - thay doi giao dien; 324 truong hop là tan công "malware" - tan công bang mã doc; và 218 truong hop là tan công "phishing" - tuc tan công lua dao.
Chi trong 2 tháng dau nam, Viet Nam dã có hon 1.500 cuoc tan công mang.
Cung theo VNCERT, ket thúc nam 2017, VNCERT dã ghi nhan duoc có 6.400 truong hop tan công bang malware; 4.377 truong hop là tan công deface và 2.065 truong hop là tan công phishing. Voi xu the phát trien rat manh cua cuoc cách mang công nghiep 4.0 trên toàn the gioi, trong dó có Viet Nam, viec bùng no các thiet bi IoT se tiem an nhieu nguy co bi tan công hoac bi ke xau loi dung de tan công vào các ha tang trong yeu quoc gia - dó là dieu khó tránh khoi, các chuyên gia nhan dinh. Boi le cuoc cách mang công nghiep 4.0 hien nay dua trên ba tru cot chính là ky thuat so, công nghe sinh hoc, vat lý voi phan lõi là trí tue nhân tao, theo dó, các dich vu và thiet bi mang lan thiet bi dau cuoi phuc vu cho IoT, BigData, máy in 3D, Robot…, se bùng no. Liên quan den van de tan công mang, tai cuoc dien tap quoc te APCERT 2018 moi dây, tien sy Nguyen Khac Lich, Phó Giám doc VNCERT tung cho biet, "Voi tính chat và quy mô cua các cuoc tan công mang nhu hien nay, vai trò thong nhat chi huy và kha nang huy dong nguon luc tham gia ung cuu là vô cùng quan trong boi không mot quoc gia, to chuc nào có the don doc tu ngan chan duoc van de tan công mang hoac he thong thông tin". Theo ông Lich, ngoài nhung cuoc tan công don le, có nhung su co mang rat lon, anh huong trên dien rong do tin tac có the huy dong hàng chuc nghìn thiet bi, máy tính cùng tham gia tan công.

Hai tháng đầu năm 2018, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 cuộc tấn công mạng

Đây là con số vừa được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) - thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, công bố.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: