Hội nghị quốc tế về Quản lý tài nguyên thông tin tại Việt Nam

Chuyên gia từ 14 nước sẽ cùng nhau thảo luận nhằm đẩy mạnh việc hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên thông tin.


Hội nghị thường niên The International Conference on Information Resources Management (Conf-IRM) lần thứ 7 - diễn ra trong 03 ngày, kể từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 05 năm 2014, do Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đăng cai tổ chức .


Hội nghị Conf-IRM là một hội nghị quốc tế có uy tín, được tổ chức hàng năm và đã có truyền thống 07 năm. Được sự bảo trợ của Hiệp hội Các hệ thống thông tin (The Association for Information Systems - AIS), hội nghị Conf-IRM đã và đang là nơi để các nhà nghiên cứu trên thế giới gặp gỡ, trao đổi và trình bày các thành tựu nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên thông tin. Và chủ đề của Hội nghị năm nay là Big-Data: cuộc cách mạng mới trong cuộc sống, công việc và suy nghĩ của chúng ta.Các diễn giả và khách mời của hội nghị quốc tế Conf-IRM 2014 tại trường Đại Học Tôn Đức Thắng-TP HCM.


Conf-IRM từng được tổ chức ở các nước Canada (2008), Dubai (2009), Jamaica (2010), Hàn Quốc (2011), Áo (2012), Brazil (2013). Conf-IRM 2014 được tổ chức tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên thông tin, đến từ 14 quốc gia: Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Việt Nam, Brazil, Jamaica, Canada, Hong Kong, New Zealand, Trinidad and Tobago, Đan Mạch, Anh, và Các tiểu Vương quốc Ả Rập.


Mục đích của Hội nghị là tạo cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, và trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan đến lý thuyết và ứng dụng trong các lĩnh vực Quản lý tài nguyên thông tin. Hội nghị cũng là dịp để các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ trong và ngoài nước xây dựng một cầu nối hợp tác nghiên cứu, đào tạo, và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên thông tin nói chung; góp phần gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ giữa các trường đại học và các tổ chức, các doanh nghiệp.


Hội nghị có 35 bài tham luận bao gồm các vấn đề lý thuyết và ứng dụng về những lĩnh vực Management of Web and Heterogeneous Data; Knowledge Management and Business Intelligence; IT Service Management, Service Computing and Engineering; Green IS/IT Strategies and Technologies; ICT for Development; Information Security, Privacy, and Risk Management; ICT in Government, Education, and Healthcare; Impacts of ICT on People, Organizations, and Society; Management and Governance of IT; E-Business, Web 2.0 and Social Networks; ICT in ASEAN, Latin America and the Caribbean. Hội nghị cũng tổ chức các workshop, tutorial và bàn tròn thảo luận định hướng phát triển các lĩnh vực nêu trên.


Hội nghị đã mời 02 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên thông tin đến trình bày báo cáo: Giáo sư, tiến sĩ David Avison đến từ Trường kinh doanh ESSEC, Pháp và Giáo sư, tiến sĩ Patrick Y.K. Chau đến từ Đại học Hồng Kông (University of Hong Kong), Hồng Kông.

Hoi nghi quoc te ve Quan ly tai nguyen thong tin tai Viet Nam


Chuyen gia tu 14 nuoc se cung nhau thao luan nham day manh viec hop tac ve dao tao, nghien cuu va chuyen giao cac thanh tuu khoa hoc cong nghe trong linh vuc Quan ly tai nguyen thong tin.


Hoi nghi thuong niên The International Conference on Information Resources Management (Conf-IRM) lan thu 7 - dien ra trong 03 ngày, ke tu ngày 21 den ngày 23 tháng 05 nam 2014, do Truong dai hoc Tôn Duc Thang (TP.HCM) dang cai to chuc .


Hoi nghi Conf-IRM là mot hoi nghi quoc te có uy tín, duoc to chuc hàng nam và dã có truyen thong 07 nam. Duoc su bao tro cua Hiep hoi Các he thong thông tin (The Association for Information Systems - AIS), hoi nghi Conf-IRM dã và dang là noi de các nhà nghiên cuu trên the gioi gap go, trao doi và trình bày các thành tuu nghiên cuu noi bat trong linh vuc Quan lý tài nguyên thông tin. Và chu de cua Hoi nghi nam nay là Big-Data: cuoc cách mang moi trong cuoc song, công viec và suy nghi cua chúng ta.Các dien gia và khách moi cua hoi nghi quoc te Conf-IRM 2014 tai truong Dai Hoc Tôn Duc Thang-TP HCM.


Conf-IRM tung duoc to chuc o các nuoc Canada (2008), Dubai (2009), Jamaica (2010), Hàn Quoc (2011), Áo (2012), Brazil (2013). Conf-IRM 2014 duoc to chuc tai Truong Dai hoc Tôn Duc Thang có su tham gia cua các chuyên gia hàng dau the gioi trong linh vuc Quan lý tài nguyên thông tin, den tu 14 quoc gia: My, Úc, Duc, Pháp, Viet Nam, Brazil, Jamaica, Canada, Hong Kong, New Zealand, Trinidad and Tobago, Dan Mach, Anh, và Các tieu Vuong quoc A Rap.


Muc dích cua Hoi nghi là tao co hoi de các nhà khoa hoc trong và ngoài nuoc gap go, trao doi kinh nghiem, và trình bày các ket qua nghiên cuu moi nhat liên quan den lý thuyet và ung dung trong các linh vuc Quan lý tài nguyên thông tin. Hoi nghi cung là dip de các nhà khoa hoc, các nhà doanh nghiep, các to chuc chính phu trong và ngoài nuoc xây dung mot cau noi hop tác nghiên cuu, dào tao, và chuyen giao công nghe trong linh vuc Quan lý tài nguyên thông tin nói chung; góp phan gan ket các hoat dong dào tao, nghiên cuu và chuyen giao các thành tuu khoa hoc công nghe giua các truong dai hoc và các to chuc, các doanh nghiep.


Hoi nghi có 35 bài tham luan bao gom các van de lý thuyet và ung dung ve nhung linh vuc Management of Web and Heterogeneous Data; Knowledge Management and Business Intelligence; IT Service Management, Service Computing and Engineering; Green IS/IT Strategies and Technologies; ICT for Development; Information Security, Privacy, and Risk Management; ICT in Government, Education, and Healthcare; Impacts of ICT on People, Organizations, and Society; Management and Governance of IT; E-Business, Web 2.0 and Social Networks; ICT in ASEAN, Latin America and the Caribbean. Hoi nghi cung to chuc các workshop, tutorial và bàn tròn thao luan dinh huong phát trien các linh vuc nêu trên.


Hội nghị dã mòi 02 chuyên gia hàng dầu trong lĩnh vục Quan lý tài nguyên thông tin den trình bày báo cáo: Giáo su, tien si David Avison den tu Truong kinh doanh ESSEC, Pháp và Giáo su, tien si Patrick Y.K. Chau den tu Dai hoc Hong Kông (University of Hong Kong), Hong Kông.


Hội nghị quốc tế về Quản lý tài nguyên thông tin tại Việt Nam

Chuyên gia từ 14 nước sẽ cùng nhau thảo luận nhằm đẩy mạnh việc hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên thông tin.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: