Dự án đào tạo nhân lực CNTT cho Việt Nam do Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, sẽ kéo dài trong vòng 3 năm từ 2014 đến 2016 với tổng kinh phí hỗ trợ là 60 triệu Yên. Các cơ quan trực tiếp triển khai dự án là Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), thành phố Saporo và Tổ chức Sapporo IT Front (SITF).


Dự án đào tạo này có tên: "Tăng cường môi trường giáo dục để phát triển nguồn nhân lực có tiềm lực cạnh tranh cho ngành CNTT tại Hà Nội" (Educational environment reinforcement project for IT engineers as “immediate assets’ in Hanoi, Vietnam) bao gồm các hoạt động: xây dựng giáo trình và chương trình đào tạo phù hợp cho Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các giảng viên nguồn và các kỹ sư nguồn cho các doanh nghiệp CNTT của Việt Nam.


Dự kiến sau khi kết thúc dự án, sẽ có 10 giảng viên, trên 130 kỹ sư nguồn được đào tạo. Đối tượng đào tạo của dự án là các giảng viên CNTT của các trường, các doanh nghiệp Việt Nam và các kỹ sư CNTT đang làm việc tại các công ty phần mềm, CNTT tại Hà Nội, bao gồm những kỹ sư đã có kinh nghiệm công tác 3 – 5 năm để bồi dưỡng thành các quản lý dự án hay người thiết kế hệ thống, và các kỹ sư mới ra trường để bồi dưỡng thành nhân lực có tầm nhìn, kỹ năng tốt hơn về CNTT có thể sẵn sàng làm việc ngay cho các doanh nghiệp. Các giảng viên và kỹ sư nguồn sẽ là đội ngũ nòng cốt để tiếp tục chương trình bồi dưỡng, đào tạo những người tiếp theo tại các doanh nghiệp, qua đó phát triển nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp.


Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Tổng thư ký điều hành VINASA cho biết: “Dự án có ý nghĩa rất lớn và rất thiết thực trong việc hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam nói chung và phục vụ đắc lực cho hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản nói riêng. Việc JICA tài trợ cho dự án này cho thấy sự quan tâm của Nhật Bản tới nhu cầu và triển vọng hợp tác CNTT giữa doanh nghiệp 2 nước”.


Trong những năm gần đây, hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp CNTT hai nước Việt - Nhật phát triển rất nhanh. Năm 2012 Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ để trở thành đối tác lớn thứ 2 của Nhật về gia công phần mềm. Do tình trạng thiếu hụt nhân lực của các doanh nghiệp CNTT Nhật Bản, nên nhân lực CNTT luôn là mối quan tâm hàng đầu, là yếu tố then chốt trong hợp tác giữa doanh nghiệp CNTT hai nước.


Theo số liệu công bố, đào tạo đại học và cao đẳng chuyên ngành CNTT tại Việt Nam chiếm 10.83% tổng chỉ tiêu cao đẳng-đại học. Số lượng sinh viên CNTT tốt nghiệp đạt 40 ngàn/năm và hiện có khoảng 170 ngàn sinh viên đang học ngành CNTT. Quy mô số lượng sinh viên CNTT ở Việt Nam là yếu tố hấp dẫn các doanh nghiệp Nhật Bản, tuy nhiên hạn chế lớn nhất của các kỹ sư CNTT Việt Nam là trình độ, kỹ năng được đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản. Do vậy, dự án do VINASA và SITF triển khai sẽ là mô hình mới để bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ kỹ sư CNTT Việt Nam đang làm việc trong các doanh nghiệp, làm nền tảng để mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Nhật Bản.


Trong giai đoạn 2003 – 2006 Chính phủ Nhật Bản thông qua sự phối hợp của VINASA đã triển khai chương trình cấp học bổng đào tạo kỹ sư cầu nối tại Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình đã đào tạo trên 110 kỹ sư, trở thành nguồn vốn nhân lực quý góp phần vào sự bùng nổ hợp tác CNTT giữa doanh nghiệp 2 nước, đưa Việt Nam trở thành đối tác lớn thứ 2 của Nhật Bản về gia công phần mềm vào năm 2012


Theo khảo sát nhanh của VINASA tại gần 40 doanh nghiệp CNTT Việt Nam, các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Nhật Bản trong năm 2012, 2013 đều đạt mức tăng trưởng cao từ 30 – 50%, trong đó có doanh nghiệp đạt 200% so với năm trước.

Nhat Ban ho tro dao tao nhan luc CNTT cho doanh nghiep Viet Nam


Du an dao tao nhan luc CNTT cho Viet Nam do To chuc Hop tac quoc te Nhat Ban (JICA) tai tro, se keo dai trong vong 3 nam tu 2014 den 2016 voi tong kinh phi ho tro la 60 trieu Yen. Cac co quan truc tiep trien khai du an la Hiep hoi Phan mem va Dich vu CNTT Viet Nam (VINASA), thanh pho Saporo va To chuc Sapporo IT Front (SITF).


Du án dào tao này có tên: "Tang cuong môi truong giáo duc de phát trien nguon nhân luc có tiem luc canh tranh cho ngành CNTT tai Hà Noi" (Educational environment reinforcement project for IT engineers as “immediate assets’ in Hanoi, Vietnam) bao gom các hoat dong: xây dung giáo trình và chuong trình dào tao phù hop cho Viet Nam; to chuc dào tao, boi duong các giang viên nguon và các ky su nguon cho các doanh nghiep CNTT cua Viet Nam.


Du kien sau khi ket thúc du án, se có 10 giang viên, trên 130 ky su nguon duoc dào tao. Doi tuong dào tao cua du án là các giang viên CNTT cua các truong, các doanh nghiep Viet Nam và các ky su CNTT dang làm viec tai các công ty phan mem, CNTT tai Hà Noi, bao gom nhung ky su dã có kinh nghiem công tác 3 – 5 nam de boi duong thành các quan lý du án hay nguoi thiet ke he thong, và các ky su moi ra truong de boi duong thành nhân luc có tam nhìn, ky nang tot hon ve CNTT có the san sàng làm viec ngay cho các doanh nghiep. Các giang viên và ky su nguon se là doi ngu nòng cot de tiep tuc chuong trình boi duong, dào tao nhung nguoi tiep theo tai các doanh nghiep, qua dó phát trien nhân luc CNTT trong các doanh nghiep.


Bà Nguyen Thi Thu Giang, Phó Tong thu ký dieu hành VINASA cho biet: “Du án có ý nghia rat lon và rat thiet thuc trong viec ho tro dào tao nâng cao chat luong nguon nhân luc CNTT cua Viet Nam nói chung và phuc vu dac luc cho hoat dong hop tác giua các doanh nghiep Viet Nam – Nhat Ban nói riêng. Viec JICA tài tro cho du án này cho thay su quan tâm cua Nhat Ban toi nhu cau và trien vong hop tác CNTT giua doanh nghiep 2 nuoc”.


Trong nhung nam gan dây, hoat dong hop tác giua các doanh nghiep CNTT hai nuoc Viet - Nhat phát trien rat nhanh. Nam 2012 Viet Nam dã vuot qua An Do de tro thành doi tác lon thu 2 cua Nhat ve gia công phan mem. Do tình trang thieu hut nhân luc cua các doanh nghiep CNTT Nhat Ban, nên nhân luc CNTT luôn là moi quan tâm hàng dau, là yeu to then chot trong hop tác giua doanh nghiep CNTT hai nuoc.


Theo so lieu công bo, dào tao dai hoc và cao dang chuyên ngành CNTT tai Viet Nam chiem 10.83% tong chi tiêu cao dang-dai hoc. So luong sinh viên CNTT tot nghiep dat 40 ngàn/nam và hien có khoang 170 ngàn sinh viên dang hoc ngành CNTT. Quy mô so luong sinh viên CNTT o Viet Nam là yeu to hap dan các doanh nghiep Nhat Ban, tuy nhiên han che lon nhat cua các ky su CNTT Viet Nam là trình do, ky nang duoc dào tao chua dáp ung yêu cau cua doanh nghiep Nhat Ban. Do vay, du án do VINASA và SITF trien khai se là mô hình moi de boi duong, nâng cao nang luc cua doi ngu ky su CNTT Viet Nam dang làm viec trong các doanh nghiep, làm nen tang de mo rong hop tác giua doanh nghiep CNTT Viet Nam và Nhat Ban.


Trong giai doan 2003 – 2006 Chính phu Nhat Ban thông qua su phoi hop cua VINASA dã trien khai chuong trình cap hoc bong dào tao ky su cau noi tai Nhat Ban cho các doanh nghiep Viet Nam. Chuong trình dã dào tao trên 110 ky su, tro thành nguon von nhân luc quý góp phan vào su bùng no hop tác CNTT giua doanh nghiep 2 nuoc, dua Viet Nam tro thành doi tác lon thu 2 cua Nhat Ban ve gia công phan mem vào nam 2012


Theo khao sát nhanh cua VINASA tai gan 40 doanh nghiep CNTT Viet Nam, các doanh nghiep có quan he hop tác voi Nhat Ban trong nam 2012, 2013 deu dat muc tang truong cao tu 30 – 50%, trong dó có doanh nghiep dat 200% so voi nam truoc.


Nhật Bản hỗ trợ đào tạo nhân lực CNTT cho doanh nghiệp Việt Nam

Dự án đào tạo nhân lực CNTT cho Việt Nam do Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, sẽ kéo dài trong vòng 3 năm từ 2014 đến 2016 với tổng kinh phí hỗ trợ là 60 triệu Yên. Các cơ quan trực tiếp triển khai dự án là Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), thành phố Saporo và Tổ chức Sapporo IT Front (SITF).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: