Ra mắt ứng dụng tìm kiếm việc làm MyWork Mobile

Ngày 26/5/2014, Cổng thông tin việc làm Việt Nam - Mywork.vn đã chính thức ra mắt Ứng dụng tìm việc Mywork Mobile. Đây là ứng dụng tìm kiếm việc làm trên điện thoại di động đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới đối tượng người Việt trẻ từ 18 – 35 tuổi và các nhà tuyển dụng.


Tìm kiếm việc làm, cũng như tuyển dụng luôn là nhu cầu cấp thiết và trở nên sôi động hơn trong xu thế phát triển của các thiết bị và ứng dụng di động. Chính vì vậy, sự ra đời của MyWork Mobile được tin tưởng sẽ mang lại sự bùng nổ về mặt thông tin trong thị trường lao động, tăng cường tương tác đa chiều giữa nhà tuyển dụng và các ứng viên tìm kiếm việc làm.


Ra mắt ứng dụng tìm kiếm việc làm MyWork Mobile
Đại diện Mywork.vn giới thiệu các tính năng của ứng dụng MyWork Mobile
Đại diện Mywork.vn, ông Phan Viết Hoàn cho biết: “Ứng dụng này cho phép hiển thị toàn bộ danh sách các việc làm phù hợp dựa trên tiêu chí tìm việc gần nơi sinh sống nhất, từ đó giúp người tìm việc có thể dễ dàng tập hợp các cơ hội việc làm, tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng và nộp hồ sơ ứng tuyển. Vào các thời điểm không bật ứng dụng, MyWork Mobile sẽ lập tức gửi thông báo tới ứng viên qua tin nhắn SMS hoặc qua tin nhắn tức thời (push notification) khi có việc làm phù hợp. Bên cạnh đó, khi cài đặt ứng dụng trên di động, người dùng còn có thể quản lý và cập nhật thông tin hồ sơ của mình mọi lúc, mọi nơi”.


Đối với nhà tuyển dụng, ứng dụng này cho phép gọi điện hoặc gửi tin nhắn SMS cho các ứng viên đạt yêu cầu. Ngoài ra, nhờ cơ chế tìm kiếm tiếng Việt thông minh theo nhóm từ khóa, việc tìm kiếm ứng viên cũng chuẩn xác và nhanh chóng.


Về mặt công nghệ, ông Nguyễn Ngọc Hân – phụ trách kỹ thuật của ứng dụng MyWork Mobile khẳng định nhiều tính năng ưu việt của sản phẩm như: nền tảng công nghệ của ứng dụng hỗ trợ tất cả các dòng điện thoại với nhiều hệ điều hành (Android, iOS, Java…); dung lượng cài đặt nhỏ, chạy nhanh và tiết kiệm tới 30% dữ liệu; tự động nâng cấp và thêm mới các chức năng mà không cần cài đặt…


Trong thời gian tới, cổng thông tin việc làm Mywork.vn dự kiến sẽ phát triển thêm những tính năng trao đổi thông tin trực tuyến như chat, gọi điện để xúc tiến nhanh quá trình tương tác giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Đồng thời, hoàn tất xây dựng mạng xã hội chia sẻ việc làm, tổng đài tư vấn và giới thiệu việc làm để tạo nên một hệ sinh thái hữu ích cho thị trường lao động Việt Nam.


Hiện nay, người dùng có thể cài đặt ứng dụng MyWork Mobile tại địa chỉ http://app.mywork.vn hoặc soạn tin nhắn gửi tổng đài 6094 với cú pháp VCT.

Ra mat ung dung tim kiem viec lam MyWork Mobile


Ngay 26/5/2014, Cong thong tin viec lam Viet Nam - Mywork.vn da chinh thuc ra mat Ung dung tim viec Mywork Mobile. Day la ung dung tim kiem viec lam tren dien thoai di dong dau tien tai Viet Nam, huong toi doi tuong nguoi Viet tre tu 18 – 35 tuoi va cac nha tuyen dung.


Tìm kiem viec làm, cung nhu tuyen dung luôn là nhu cau cap thiet và tro nên sôi dong hon trong xu the phát trien cua các thiet bi và ung dung di dong. Chính vì vay, su ra doi cua MyWork Mobile duoc tin tuong se mang lai su bùng no ve mat thông tin trong thi truong lao dong, tang cuong tuong tác da chieu giua nhà tuyen dung và các ung viên tìm kiem viec làm.


Ra mat ung dung tim kiem viec lam MyWork Mobile
Dai dien Mywork.vn gioi thieu các tính nang cua ung dung MyWork Mobile
Dai dien Mywork.vn, ông Phan Viet Hoàn cho biet: “Ung dung này cho phép hien thi toàn bo danh sách các viec làm phù hop dua trên tiêu chí tìm viec gan noi sinh song nhat, tu dó giúp nguoi tìm viec có the de dàng tap hop các co hoi viec làm, tìm hieu thông tin nhà tuyen dung và nop ho so ung tuyen. Vào các thoi diem không bat ung dung, MyWork Mobile se lap tuc gui thông báo toi ung viên qua tin nhan SMS hoac qua tin nhan tuc thoi (push notification) khi có viec làm phù hop. Bên canh dó, khi cài dat ung dung trên di dong, nguoi dùng còn có the quan lý và cap nhat thông tin ho so cua mình moi lúc, moi noi”.


Doi voi nhà tuyen dung, ung dung này cho phép goi dien hoac gui tin nhan SMS cho các ung viên dat yêu cau. Ngoài ra, nho co che tìm kiem tieng Viet thông minh theo nhóm tu khóa, viec tìm kiem ung viên cung chuan xác và nhanh chóng.


Ve mat công nghe, ông Nguyen Ngoc Hân – phu trách ky thuat cua ung dung MyWork Mobile khang dinh nhieu tính nang uu viet cua san pham nhu: nen tang công nghe cua ung dung ho tro tat ca các dòng dien thoai voi nhieu he dieu hành (Android, iOS, Java…); dung luong cài dat nho, chay nhanh và tiet kiem toi 30% du lieu; tu dong nâng cap và thêm moi các chuc nang mà không can cài dat…


Trong thoi gian toi, cong thông tin viec làm Mywork.vn du kien se phát trien thêm nhung tính nang trao doi thông tin truc tuyen nhu chat, goi dien de xúc tien nhanh quá trình tuong tác giua nhà tuyen dung và nguoi tìm viec. Dong thoi, hoàn tat xây dung mang xã hoi chia se viec làm, tong dài tu van và gioi thieu viec làm de tao nên mot he sinh thái huu ích cho thi truong lao dong Viet Nam.


Hien nay, nguoi dùng có the cài dat ung dung MyWork Mobile tai dia chi http://app.mywork.vn hoac soan tin nhan gui tong dài 6094 voi cú pháp VCT.


Ra mắt ứng dụng tìm kiếm việc làm MyWork Mobile

Ngày 26/5/2014, Cổng thông tin việc làm Việt Nam - Mywork.vn đã chính thức ra mắt Ứng dụng tìm việc Mywork Mobile. Đây là ứng dụng tìm kiếm việc làm trên điện thoại di động đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới đối tượng người Việt trẻ từ 18 – 35 tuổi và các nhà tuyển dụng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: