CIO và chiến lược khắc phục thảm họa trong doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động, việc đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng chiến lược khắc phục thảm hoạ nhằm đảm bảo tính liên tục trong vận hành công nghệ cũng như hoạt động tổng thể của tổ chức, doanh nghiệp đang trở thành vấn đề cốt yếu nhấtTrong thời đại công nghệ số hiện nay, hạ tầng công nghệ đóng vai trò nền tảng cho mọi hoạt động trong việc vận hành doanh nghiệp hiện đại. Với sự kết nối chặt chẽ giữa mọi bộ phận, hầu như mọi khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp đều dễ bị tổn thương hay gián đoạn bởi những tác động chủ quan bên ngoài. Những rủi ro không thể lường trước này có thể khiến cho việc kinh doanh đình trệ nhiều ngày. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, thậm chí chỉ vài phút đồng hồ đã có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng.


CIO và chiến lược khắc phục thảm họa trong doanh nghiệp
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều biến động và lấy thông tin làm đầu như vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng chiến lược khắc phục thảm hoạ nhằm đảm bảo tính liên tục trong vận hành công nghệ cũng như hoạt động tổng thể của tổ chức, doanh nghiệp đang trở thành vấn đề cốt yếu nhất. Chiến lược khắc phục thảm hoạ và đảm bảo sự vận hành liên tục có tầm quan trọng như những chiến lược kinh doanh hay marketing khác, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp cỡ nhỏ của Mĩ, khoảng 25% doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động sau ảnh hưởng của các thảm hoạ. Chính vì vậy, cần có chiến lược khắc phục với những giải pháp và kế hoạch cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại để có thể tiếp tục hoạt động sau những gián đoạn hay thảm hoạ nghiêm trọng.


Vấn đề này không chỉ tuỷ thuộc vào hạ tầng kĩ thuật mà còn rất cần đến yếu tố con người. Theo đó, vai trò của CIO đang ngày càng được để cao. CIO không chỉ là người xây dựng và tiêu chuẩn hoá hạ tầng công nghệ mà còn giữ trọng trách trong việc hoạch định chính sách và tổ chức thực thi các biện pháp nhằm đảm bảo cho hệ thống thông tin được toàn vẹn và vận hành liên tục. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của những người đang nắm giữ vai trò CIO – lãnh đạo CNTT tại các doanh nghiệp đều khẳng định, chiến lược khắc phục thảm hoạ ở Việt Nam vẫn còn rất yếu, trong đó nhận thức của các doanh nghiệp vẫn chưa cao và đa số không chú trọng đến vấn đề này. Rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam chưa đầu tư vào việc một cách có chiến lược và mang tính dài hạn, hầu hết chỉ chú trọng giải quyết các vấn đề ngắn hạn. Một hệ quả tất yếu là tầm quan trọng của các CIO và việc làm sao để tạo điều kiện cho các CIO xây dựng hệ thống và chiến lược khắc phục thảm hoạ một cách hiệu quả còn bị xem nhẹ.


Trước bối cảnh đó, IDG phối hợp với CLB CEO&CIO tổ chức Hội nghị và Lễ trao giải Lãnh đạo CNTT & ANTT Đông Nam Á lần 9 (www.cio.org.vn) được tổ chức vào ngày 25|09|2013 tại khách sạn Sheraton dưới sự bảo trợ của UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin – Truyền thông và Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT. Với chủ đề “Gắn kết”, sự kiện lần này sẽ quy tụ hơn 300 lãnh đạo CNTT, các nhà lập trình công nghệ, các cấp lãnh đạo khác trong doanh nghiệp và đại diện Cơ qua ban ngành Chính phủ gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về vai trò và thách thức của CIO trong việc đảm bảo hoạt động bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự kiện cũng là nơi vinh danh và trao giải cho các CIO|CSO Việt Nam và khu vực ASEAN đã có những thành tựu nổi bật cho sự phát triển của doanh nghiệp trong năm 2012 vừa qua.

CIO va chien luoc khac phuc tham hoa trong doanh nghiep


Trong moi truong kinh doanh co nhieu bien dong, viec dam bao an toan thong tin, xay dung chien luoc khac phuc tham hoa nham dam bao tinh lien tuc trong van hanh cong nghe cung nhu hoat dong tong the cua to chuc, doanh nghiep dang tro thanh van de cot yeu nhatTrong thoi dai công nghe so hien nay, ha tang công nghe dóng vai trò nen tang cho moi hoat dong trong viec van hành doanh nghiep hien dai. Voi su ket noi chat che giua moi bo phan, hau nhu moi khía canh hoat dong cua doanh nghiep deu de bi ton thuong hay gián doan boi nhung tác dong chu quan bên ngoài. Nhung rui ro không the luong truoc này có the khien cho viec kinh doanh dình tre nhieu ngày. Tuy nhiên, trong môi truong canh tranh khoc liet, tham chí chi vài phút dong ho dã có the gây nên hau qua nghiêm trong.


CIO va chien luoc khac phuc tham hoa trong doanh nghiep
Trong boi canh môi truong kinh doanh có nhieu bien dong và lay thông tin làm dau nhu vay, viec dam bao an toàn thông tin, xây dung chien luoc khac phuc tham hoa nham dam bao tính liên tuc trong van hành công nghe cung nhu hoat dong tong the cua to chuc, doanh nghiep dang tro thành van de cot yeu nhat. Chien luoc khac phuc tham hoa và dam bao su van hành liên tuc có tam quan trong nhu nhung chien luoc kinh doanh hay marketing khác, dac biet là trong các doanh nghiep vua và nho. Theo báo cáo cua Hiep hoi doanh nghiep co nho cua Mi, khoang 25% doanh nghiep không the tiep tuc hoat dong sau anh huong cua các tham hoa. Chính vì vay, can có chien luoc khac phuc voi nhung giai pháp và ke hoach cu the nham giúp doanh nghiep giam thieu thiet hai de có the tiep tuc hoat dong sau nhung gián doan hay tham hoa nghiêm trong.


Van de này không chi tuy thuoc vào ha tang ki thuat mà còn rat can den yeu to con nguoi. Theo dó, vai trò cua CIO dang ngày càng duoc de cao. CIO không chi là nguoi xây dung và tiêu chuan hoá ha tang công nghe mà còn giu trong trách trong viec hoach dinh chính sách và to chuc thuc thi các bien pháp nham dam bao cho he thong thông tin duoc toàn ven và van hành liên tuc. Tuy nhiên, nhieu ý kien cua nhung nguoi dang nam giu vai trò CIO – lãnh dao CNTT tai các doanh nghiep deu khang dinh, chien luoc khac phuc tham hoa o Viet Nam van còn rat yeu, trong dó nhan thuc cua các doanh nghiep van chua cao và da so không chú trong den van de này. Rat nhieu doanh nghiep tai Viet Nam chua dau tu vào viec mot cách có chien luoc và mang tính dài han, hau het chi chú trong giai quyet các van de ngan han. Mot he qua tat yeu là tam quan trong cua các CIO và viec làm sao de tao dieu kien cho các CIO xây dung he thong và chien luoc khac phuc tham hoa mot cách hieu qua còn bi xem nhe.


Truoc boi canh dó, IDG phoi hop voi CLB CEO&CIO to chuc Hoi nghi và Le trao giai Lãnh dao CNTT & ANTT Dông Nam Á lan 9 (www.cio.org.vn) duoc to chuc vào ngày 25|09|2013 tai khách san Sheraton duoi su bao tro cua UBND TP. Ho Chí Minh, Bo Thông tin – Truyen thông và Ban chi dao Quoc gia ve CNTT. Voi chu de “Gan ket”, su kien lan này se quy tu hon 300 lãnh dao CNTT, các nhà lap trình công nghe, các cap lãnh dao khác trong doanh nghiep và dai dien Co qua ban ngành Chính phu gap go, trao doi và thao luan ve vai trò và thách thuc cua CIO trong viec dam bao hoat dong ben vung cua doanh nghiep. Bên canh dó, su kien cung là noi vinh danh và trao giai cho các CIO|CSO Viet Nam và khu vuc ASEAN dã có nhung thành tuu noi bat cho su phát trien cua doanh nghiep trong nam 2012 vua qua.


CIO và chiến lược khắc phục thảm họa trong doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động, việc đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng chiến lược khắc phục thảm hoạ nhằm đảm bảo tính liên tục trong vận hành công nghệ cũng như hoạt động tổng thể của tổ chức, doanh nghiệp đang trở thành vấn đề cốt yếu nhất
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: