CIO và những thách thức của thời đại

Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, thế giới cũng trở nên lệ thuộc hơn vào các xu hướng phát triển của ngành IT. Các CIO, giờ đây được nhìn nhận như là một trong các nhân tố chủ chốt, vơi vai trò đặc biệt trong việc định hướng kinh doanh


CIO ngày nay đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bằng các giải pháp sáng tạo, tiết kiệm chi phí hiệu quả và thay đổi phương pháp kinh doanh. CIO không đơn thuần là người đứng đầu bộ phận IT nữa mà đây chính là lực lượng mang lại thay đổi. Chữ “I” trong CIO hiện nay không đơn thuần là “Information” (thông tin) nữa mà còn là “Intelligence” (khôn ngoan), “Innovation” (đột phá), “Intergration” (hội nhập và tích hợp), “Investment” (đầu tư) và 1 số biến thể khác tùy loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.
Chính vì những đổi thay đó mà CIO giờ đây mang trên mình trọng trách nặng nề hơn trước, chính vì thế những khó khăn dành cho CIO cũng ngày một lớn hơn, đòi hỏi các CIO phải nỗ lực giải quyết.


CIO và những thách thức của thời đại
CIO - Quyền lực càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao

Những thách thức chính mà các CIO phải đối mặt trong doanh nghiệp ngày nay có thể kể ra như sau :
• Tối đa hóa nguồn lực sẵn có : nguồn nhân lực, các hệ thống thông tin công nghệ, cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp.. Yêu cầu đặt ra cho các CIO luôn là tăng hiệu suất công việc đồng thời cắt giảm tối đa nguồn lực.
• Phát triển các kĩ năng về quản trị con người, kĩ năng lãnh đạo cũng như các kĩ năng cá nhân khác.
• Nhận ra những cơ hội tiềm năng trong tổ chức để cắt giảm chi phí và tạo ra giá trị.
• Tạo ra mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp tiềm năng và các nhà cung cấp dịch vụ nhằm tận dụng nguồn lực ngoài công ty để hướng đến các mục tiêu chung.
• Áp dụng các phương pháp thích hợp để quản lý hệ thống bảo mật thông tin của công ty đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Quyền lực càng lớn , trách nhiệm càng cao. Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, thế giới cũng trở nên lệ thuộc hơn vào các xu hướng phát triển của ngành IT. Các CIO, giờ đây được nhìn nhận như là một trong các nhân tố chủ chốt, vơi vai trò đặc biệt trong việc định hướng kinh doanh. Song song với đó các CIO cũng phải học cách đối phó với các thách thức phát sinh, nhìn ra cơ hội và áp dụng các chiến lược công nghệ hợp lý để doanh nghiệp không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua khốc liệt giữa các doanh nghiệp nhằm tồn tại và phát triển.
Có thể thấy vai trò và những đóng góp của CIO trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là không thể xem nhẹ. Tuy nhiên ở Việt Nam, vai trò của CIO vẫn còn chưa được đánh giá đúng đắn? Với chủ đề “Gắn kết” , Hội nghị và Lễ trao giải Lãnh đạo CNTT & ANTT Đông Nam Á lần thứ 9, do IDG ASEAN tổ chức vào ngày 25/09/2013 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thảo luận về sự gắn hết giữa CNTT và các hoạt động khác của doanh nghiệp cũng như sự đa dạng hóa chức năng của chữ “I” trong “CIO” trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, sự kiện cũng là nơi vinh danh và trao giải cho các CIO|CSO Việt Nam và khu vực ASEAN đã có những thành tựu nổi bật cho sự phát triển của doanh nghiệp trong năm qua.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập website www.cio.org.vn

CIO va nhung thach thuc cua thoi dai


Voi su thay doi chong mat cua cong nghe, the gioi cung tro nen le thuoc hon vao cac xu huong phat trien cua nganh IT. Cac CIO, gio day duoc nhin nhan nhu la mot trong cac nhan to chu chot, voi vai tro dac biet trong viec dinh huong kinh doanh


CIO ngày nay dóng vai trò ngày càng quan trong trong viec duy trì loi the canh tranh cua doanh nghiep bang các giai pháp sáng tao, tiet kiem chi phí hieu qua và thay doi phuong pháp kinh doanh. CIO không don thuan là nguoi dung dau bo phan IT nua mà dây chính là luc luong mang lai thay doi. Chu “I” trong CIO hien nay không don thuan là “Information” (thông tin) nua mà còn là “Intelligence” (khôn ngoan), “Innovation” (dot phá), “Intergration” (hoi nhap và tích hop), “Investment” (dau tu) và 1 so bien the khác tùy loai hình kinh doanh cua doanh nghiep.
Chính vì nhung doi thay dó mà CIO gio dây mang trên mình trong trách nang ne hon truoc, chính vì the nhung khó khan dành cho CIO cung ngày mot lon hon, dòi hoi các CIO phai no luc giai quyet.


CIO va nhung thach thuc cua thoi dai
CIO - Quyen luc càng lon, trách nhiem ngày càng cao

Nhung thách thuc chính mà các CIO phai doi mat trong doanh nghiep ngày nay có the ke ra nhu sau :
• Toi da hóa nguon luc san có : nguon nhân luc, các he thong thông tin công nghe, co so ha tang cua doanh nghiep.. Yêu cau dat ra cho các CIO luôn là tang hieu suat công viec dong thoi cat giam toi da nguon luc.
• Phát trien các ki nang ve quan tri con nguoi, ki nang lãnh dao cung nhu các ki nang cá nhân khác.
• Nhan ra nhung co hoi tiem nang trong to chuc de cat giam chi phí và tao ra giá tri.
• Tao ra moi quan he hop tác voi các doanh nghiep tiem nang và các nhà cung cap dich vu nham tan dung nguon luc ngoài công ty de huong den các muc tiêu chung.
• Áp dung các phuong pháp thích hop de quan lý he thong bao mat thông tin cua công ty dong thoi bao ve quyen so huu trí tue.
Quyen luc càng lon , trách nhiem càng cao. Voi su thay doi chóng mat cua công nghe, the gioi cung tro nên le thuoc hon vào các xu huong phát trien cua ngành IT. Các CIO, gio dây duoc nhìn nhan nhu là mot trong các nhân to chu chot, voi vai trò dac biet trong viec dinh huong kinh doanh. Song song voi dó các CIO cung phai hoc cách doi phó voi các thách thuc phát sinh, nhìn ra co hoi và áp dung các chien luoc công nghe hop lý de doanh nghiep không bi tut lai phía sau trong cuoc dua khoc liet giua các doanh nghiep nham ton tai và phát trien.
Có the thay vai trò và nhung dóng góp cua CIO trong su ton tai và phát trien cua doanh nghiep là không the xem nhe. Tuy nhiên o Viet Nam, vai trò cua CIO van còn chua duoc dánh giá dúng dan? Voi chu de “Gan ket” , Hoi nghi và Le trao giai Lãnh dao CNTT & ANTT Dông Nam Á lan thu 9, do IDG ASEAN to chuc vào ngày 25/09/2013 tai TP. Ho Chí Minh se tap trung thao luan ve su gan het giua CNTT và các hoat dong khác cua doanh nghiep cung nhu su da dang hóa chuc nang cua chu “I” trong “CIO” trong boi canh hien nay. Bên canh dó, su kien cung là noi vinh danh và trao giai cho các CIO|CSO Viet Nam và khu vuc ASEAN dã có nhung thành tuu noi bat cho su phát trien cua doanh nghiep trong nam qua.
De biet thêm chi tiet, vui lòng truy cap website www.cio.org.vn


CIO và những thách thức của thời đại

Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, thế giới cũng trở nên lệ thuộc hơn vào các xu hướng phát triển của ngành IT. Các CIO, giờ đây được nhìn nhận như là một trong các nhân tố chủ chốt, vơi vai trò đặc biệt trong việc định hướng kinh doanh
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: