Bạn có thể làm Internet

Vào đầu tuần này, Tòa án Tư pháp Liên minh châu Âu đã ra quy định các nước thành viên có thể buộc công cụ tìm kiếm Internet loại bỏ các liên kết đến những loại tài liệu bị coi là xâm nhập quyền riêng tư của công dân châu Âu.


Quyết định của Tòa án nhằm cân đối quyền riêng tư, chống lại sự soi mói của công chúng, và phán quyết này phù hợp với bộ luật của châu Âu nhằm tìm cách thiết lập những quyền quyền riêng tư đang bị bỏ quên trên Internet, hoặc ít nhất là lập nên các rào cản lớn hơn trong việc tìm kiếm thông tin cá nhân.


Phán quyết hồi đầu tuần này của Tòa án Tư pháp Liên minh châu Âu sẽ đặt ra tiền lệ cho khoảng 200 trường hợp đang trong trạng thái chờ ở Tây Ban Nha: Google sẽ phải loại bỏ kết quả tìm kiếm liên kết đến các thông báo của một tờ báo đã có 14 năm hoạt động - liên quan đến các vấn đề nhà ở của người dân. Tuy nhiên, chính bản thân tờ báo sẽ không bị yêu cầu gỡ bỏ các thông báo đã đăng này. Thay vào đó, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha (Spanish Data Protection Agency - AEPD) dường như đã tìm thấy một cách để giúp đỡ các cá nhân có thể vừa “nuôi dưỡng” sự hiện diện trực tuyến thuận lợi hơn mà không cần đến sự kiểm duyệt hoàn toàn các tài liệu được công bố.


Một số tổ chức phi chính phủ và giới truyền thông có thể thấy điều này như một cách giải quyết khác có phần “lén lút”, nhưng các kỹ sư phát triển phần mềm đã cố gắng tìm ra cách để người dùng có thể chia sẻ thông tin trên cơ sở tạm thời cho đến khi - ít nhất - là có 1 email yêu cầu xóa bỏ tất cả những thông tin đã chia sẻ đó.


Tại một hội nghị IEEE vào năm 2009, Giáo sư Urs Hengartner của Đại học Waterloo (Canada) đã công bố một plug-in trình duyệt thử nghiệm có tên FaceCloak - cho phép người dùng Facebook sử dụng thêm một lớp mã hóa để lựa chọn nhóm bạn nào có thể nhìn thấy thông tin của họ, và chạy độc lập hoàn toàn so với trình cài đặt của Facebook. Một báo cáo trong năm 2012 của Cơ quan An ninh mạng và thông tin của Liên minh châu Âu đã xác định được thêm một số các nỗ lực phát triển phần mềm khác để giải quyết cùng một vấn đề như trên, ở các nền tảng khác nhau.


Vấn đề với tất cả các phương pháp kỹ thuật “xóa dấu vết” dữ liệu trực tuyến này là một khi bất kỳ dữ liệu nào được chia sẻ, ngay cả những người dùng có thể xem được cũng có thể có những ý tưởng khác về những gì có thể làm với nó. Như báo cáo lưu ý, một người dùng có ý đồ xấu có thể chụp ảnh lại dữ liệu nhạy cảm trên màn hình máy tính, hoặc ghi nhớ chúng.


Pam Cowburn, Giám đốc truyền thông của Open Rights Group có trụ sở tại London (Anh), cho biết tòa án - không phải các công ty - nên quyết định về việc quy định một thứ gì đó là riêng tư hay công cộng. Nhiều nhóm, công ty, cơ quan khác cũng đã ra tuyên bố tương tự điều này. Đại diện của quỹ The Electronic Frontier Foundation phát biểu trên Wall Street Journal rằng phán quyết này là "rất đáng thất vọng" và "rất mơ hồ".


Tuy nhiên, Manuel Moreno, Giám đốc công ty trụ sở tại Tây Ban Nha có tên Bórrame (nghĩa là “erase me” trong tiếng Anh), nói rằng phán quyết này sẽ "mang lại nhiều lợi ích cho công nghệ để bảo vệ thông tin cá nhân”. Bórrame cung cấp dịch vụ tư vấn cho các cá nhân - những người muốn Internet “quên đi” một thứ gì đó về họ. Moreno nói rằng ông hướng dẫn cá nhân về quá trình đặt đơn xin với AEPD và có thể giúp loại bỏ các liên kết đến những dấu ấn trực tuyến không mong muốn. "Điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều từ bây giờ", ông nói.

Ban co the lam Internet 'quen di' ban la ai?


Vao dau tuan nay, Toa an Tu phap Lien minh chau Au da ra quy dinh cac nuoc thanh vien co the buoc cong cu tim kiem Internet loai bo cac lien ket den nhung loai tai lieu bi coi la xam nhap quyen rieng tu cua cong dan chau Au.


Quyet dinh cua Tòa án nham cân doi quyen riêng tu, chong lai su soi mói cua công chúng, và phán quyet này phù hop voi bo luat cua châu Âu nham tìm cách thiet lap nhung quyen quyen riêng tu dang bi bo quên trên Internet, hoac ít nhat là lap nên các rào can lon hon trong viec tìm kiem thông tin cá nhân.


Phán quyet hoi dau tuan này cua Tòa án Tu pháp Liên minh châu Âu se dat ra tien le cho khoang 200 truong hop dang trong trang thái cho o Tây Ban Nha: Google se phai loai bo ket qua tìm kiem liên ket den các thông báo cua mot to báo dã có 14 nam hoat dong - liên quan den các van de nhà o cua nguoi dân. Tuy nhiên, chính ban thân to báo se không bi yêu cau go bo các thông báo dã dang này. Thay vào dó, Co quan Bao ve du lieu Tây Ban Nha (Spanish Data Protection Agency - AEPD) duong nhu dã tìm thay mot cách de giúp do các cá nhân có the vua “nuôi duong” su hien dien truc tuyen thuan loi hon mà không can den su kiem duyet hoàn toàn các tài lieu duoc công bo.


Mot so to chuc phi chính phu và gioi truyen thông có the thay dieu này nhu mot cách giai quyet khác có phan “lén lút”, nhung các ky su phát trien phan mem dã co gang tìm ra cách de nguoi dùng có the chia se thông tin trên co so tam thoi cho den khi - ít nhat - là có 1 email yêu cau xóa bo tat ca nhung thông tin dã chia se dó.


Tai mot hoi nghi IEEE vào nam 2009, Giáo su Urs Hengartner cua Dai hoc Waterloo (Canada) dã công bo mot plug-in trình duyet thu nghiem có tên FaceCloak - cho phép nguoi dùng Facebook su dung thêm mot lop mã hóa de lua chon nhóm ban nào có the nhìn thay thông tin cua ho, và chay doc lap hoàn toàn so voi trình cài dat cua Facebook. Mot báo cáo trong nam 2012 cua Co quan An ninh mang và thông tin cua Liên minh châu Âu dã xác dinh duoc thêm mot so các no luc phát trien phan mem khác de giai quyet cùng mot van de nhu trên, o các nen tang khác nhau.


Van de voi tat ca các phuong pháp ky thuat “xóa dau vet” du lieu truc tuyen này là mot khi bat ky du lieu nào duoc chia se, ngay ca nhung nguoi dùng có the xem duoc cung có the có nhung ý tuong khác ve nhung gì có the làm voi nó. Nhu báo cáo luu ý, mot nguoi dùng có ý do xau có the chup anh lai du lieu nhay cam trên màn hình máy tính, hoac ghi nho chúng.


Pam Cowburn, Giám doc truyen thông cua Open Rights Group có tru so tai London (Anh), cho biet tòa án - không phai các công ty - nên quyet dinh ve viec quy dinh mot thu gì dó là riêng tu hay công cong. Nhieu nhóm, công ty, co quan khác cung dã ra tuyên bo tuong tu dieu này. Dai dien cua quy The Electronic Frontier Foundation phát bieu trên Wall Street Journal rang phán quyet này là "rat dáng that vong" và "rat mo ho".


Tuy nhiên, Manuel Moreno, Giám doc công ty tru so tai Tây Ban Nha có tên Bórrame (nghia là “erase me” trong tieng Anh), nói rang phán quyet này se "mang lai nhieu loi ích cho công nghe de bao ve thông tin cá nhân”. Bórrame cung cap dich vu tu van cho các cá nhân - nhung nguoi muon Internet “quên di” mot thu gì dó ve ho. Moreno nói rang ông huong dan cá nhân ve quá trình dat don xin voi AEPD và có the giúp loai bo các liên ket den nhung dau an truc tuyen không mong muon. "Dieu dó se tro nên de dàng hon nhieu tu bây gio", ông nói.


Bạn có thể làm Internet 'quên đi' bạn là ai?

Vào đầu tuần này, Tòa án Tư pháp Liên minh châu Âu đã ra quy định các nước thành viên có thể buộc công cụ tìm kiếm Internet loại bỏ các liên kết đến những loại tài liệu bị coi là xâm nhập quyền riêng tư của công dân châu Âu.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: