Apple và GE hợp tác mang ứng dụng của Predix vào iPhone và iPad

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, các nhà phát triển có thể tải xuống SDK Predix để tạo ra các ứng dụng có thể tận dụng cả lợi thế phân tích công nghiệp từ Predix cũng như sức mạnh và tính dễ sử dụng của iOS, hệ điều hành di động tiên tiến nhất thế giới.


 • Apple khai tử iPhone 7 bản dung lượng bộ nhớ 256GB
 • Những điều cần biết về hệ thống tập tin mới APFS trên MacOS
 • Apple Watch có thể phát hiện máu đông trong phổi
 • Các dự án nông nghiệp công nghệ cao thắng lớn tại IoT Startup 2017
 • FBI: đồ chơi kết nối Internet không an toàn cho trẻ em

Apple và GE vừa công bố hợp tác nhằm đưa những ứng dụng công nghiệp giúp cung cấp các dữ liệu dự đoán và phân tích được xây dựng trên Predix, nền tảng “Internet vạn vật” (IoT) cho ngành công nghiệp của GE, tới iPhone và iPad. Hai công ty đã cho ra mắt bộ công cụ phát triển phần mềm Predix mới (SDK) dành cho iOS mà các nhà phát triển cần để tạo ra những ứng dụng IoT ngành công nghiệp mạnh mẽ.


Ông Tim Cook, Tổng giám đốc điều hành của Apple, cho biết: "GE là một đối tác lý tưởng với lịch sử lâu dài về sự sáng tạo xuyên suốt các lĩnh vực công nghiệp trên toàn thế giới như hàng không, sản xuất, y tế và năng lượng. Apple và GE đang cùng nhau thay đổi cách mà ngành công nghiệp vận hành bằng việc kết hợp nền tảng Predix của GE với sức mạnh và tính đơn giản của iPhone và iPad".


Apple và GE hợp tác mang ứng dụng của Predix vào iPhone và iPad
Các ứng dụng xây dựng trên Predix giúp các nhà điều hành quản lý tài sản, vận hành thiết bị.


John Flannery, Chủ tịch kiêm CEO của GE cho biết: "Sự hợp tác này sẽ cung cấp cho các nhà phát triển những công cụ cần thiết để tạo ra các ứng dụng IoT ngành công nghiệp của riêng họ. Các khách hàng của chúng tôi ngày càng yêu cầu cao về sự lưu động; bởi vậy, GE và Apple đang cho phép các công ty công nghiệp tiếp cận các ứng dụng giúp họ khai thác dữ liệu dự đoán và phân tích Predix ngay trên iPhone hoặc iPad của họ”.


Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, các nhà phát triển có thể tải xuống SDK Predix để tạo ra các ứng dụng có thể tận dụng cả lợi thế phân tích công nghiệp từ Predix cũng như sức mạnh và tính dễ sử dụng của iOS, hệ điều hành di động tiên tiến nhất thế giới.


Các ứng dụng này sẽ giúp các nhà điều hành nắm rõ hơn thông tin và tình trạng vận hành của các thiết bị, tài sản ngay trên iPhone hoặc iPad. Ví dụ, một ứng dụng Predix có thể gửi thông báo đến iPhone của nhân viên về những vấn đề tiềm ẩn với thiết bị, đơn cử như một tuabin gió, và cho phép họ ngay lập tức phối hợp với các bộ phận từ xa khi thực hiện kiểm tra và sửa chữa, thu thập dữ liệu có liên quan. Những ứng dụng công nghiệp này sẽ giúp giảm thời gian trao đổi thông tin, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thời gian chết không theo kế hoạch.


Hợp tác với Apple, GE cũng đang phát triển các ứng dụng để sử dụng trong cả nội bộ và cho các khách hàng của mình, mang lại người sử dụng những công cụ mạnh mẽ để tăng cường hiệu suất công việc và hiệu quả vận hành.


Ứng dụng Quản lý hiệu suất tài sản của GE (APM) trên App Store sẽ giúp các công ty công nghiệp tăng cường độ tin cậy và tính sẵn sàng của máy móc, đồng thời giảm chi phí bảo trì và quản lý rủi ro hoạt động. Nhiều khách hàng, trong đó có Exelon Corp, đã ứng dụng APM trong vận hành và thấy được sự cải thiện rõ rệt về thời gian hoạt động của tài sản cũng như năng suất tổng thể.


Brian Hoff, Giám đốc sáng tạo của Exelon cho biết: "Apple được biết đến với việc thiết lập tiêu chuẩn về phần cứng và giao diện phần mềm đơn giản. Khi kết hợp điều này với sức mạnh của Predix và tất cả các dữ liệu mà Exelon đang tổng hợp và phân tích, vô số giải pháp thay đổi ngành công nghiệp sẽ được tạo ra."


GE sẽ đồng bộ hóa iPhone, iPad và Mac cho hơn 330.000 nhân viên trên toàn cầu; trong khi đó, Apple sẽ thúc đẩy Predix trở thành nền tảng phân tích IoT công nghiệp được lựa chọn hàng đầu bởi khách hàng và nhà phát triển.

Apple va GE hop tac mang ung dung cua Predix vao iPhone va iPad


Bat dau tu ngay 26 thang 10, cac nha phat trien co the tai xuong SDK Predix de tao ra cac ung dung co the tan dung ca loi the phan tich cong nghiep tu Predix cung nhu suc manh va tinh de su dung cua iOS, he dieu hanh di dong tien tien nhat the gioi.


 • Apple khai tu iPhone 7 ban dung luong bo nho 256GB
 • Nhung dieu can biet ve he thong tap tin moi APFS trên MacOS
 • Apple Watch có the phát hien máu dông trong phoi
 • Các du án nông nghiep công nghe cao thang lon tai IoT Startup 2017
 • FBI: do choi ket noi Internet không an toàn cho tre em

Apple và GE vua công bo hop tác nham dua nhung ung dung công nghiep giúp cung cap các du lieu du doán và phân tích duoc xây dung trên Predix, nen tang “Internet van vat” (IoT) cho ngành công nghiep cua GE, toi iPhone và iPad. Hai công ty dã cho ra mat bo công cu phát trien phan mem Predix moi (SDK) dành cho iOS mà các nhà phát trien can de tao ra nhung ung dung IoT ngành công nghiep manh me.


Ông Tim Cook, Tong giám doc dieu hành cua Apple, cho biet: "GE là mot doi tác lý tuong voi lich su lâu dài ve su sáng tao xuyên suot các linh vuc công nghiep trên toàn the gioi nhu hàng không, san xuat, y te và nang luong. Apple và GE dang cùng nhau thay doi cách mà ngành công nghiep van hành bang viec ket hop nen tang Predix cua GE voi suc manh và tính don gian cua iPhone và iPad".


Apple va GE hop tac mang ung dung cua Predix vao iPhone va iPad
Các ung dung xây dung trên Predix giúp các nhà dieu hành quan lý tài san, van hành thiet bi.


John Flannery, Chu tich kiêm CEO cua GE cho biet: "Su hop tác này se cung cap cho các nhà phát trien nhung công cu can thiet de tao ra các ung dung IoT ngành công nghiep cua riêng ho. Các khách hàng cua chúng tôi ngày càng yêu cau cao ve su luu dong; boi vay, GE và Apple dang cho phép các công ty công nghiep tiep can các ung dung giúp ho khai thác du lieu du doán và phân tích Predix ngay trên iPhone hoac iPad cua ho”.


Bat dau tu ngày 26 tháng 10, các nhà phát trien có the tai xuong SDK Predix de tao ra các ung dung có the tan dung ca loi the phân tích công nghiep tu Predix cung nhu suc manh và tính de su dung cua iOS, he dieu hành di dong tiên tien nhat the gioi.


Các ung dung này se giúp các nhà dieu hành nam rõ hon thông tin và tình trang van hành cua các thiet bi, tài san ngay trên iPhone hoac iPad. Ví du, mot ung dung Predix có the gui thông báo den iPhone cua nhân viên ve nhung van de tiem an voi thiet bi, don cu nhu mot tuabin gió, và cho phép ho ngay lap tuc phoi hop voi các bo phan tu xa khi thuc hien kiem tra và sua chua, thu thap du lieu có liên quan. Nhung ung dung công nghiep này se giúp giam thoi gian trao doi thông tin, tiet kiem chi phí và giam thieu thoi gian chet không theo ke hoach.


Hop tác voi Apple, GE cung dang phát trien các ung dung de su dung trong ca noi bo và cho các khách hàng cua mình, mang lai nguoi su dung nhung công cu manh me de tang cuong hieu suat công viec và hieu qua van hành.


Ung dung Quan lý hieu suat tài san cua GE (APM) trên App Store se giúp các công ty công nghiep tang cuong do tin cay và tính san sàng cua máy móc, dong thoi giam chi phí bao trì và quan lý rui ro hoat dong. Nhieu khách hàng, trong dó có Exelon Corp, dã ung dung APM trong van hành và thay duoc su cai thien rõ ret ve thoi gian hoat dong cua tài san cung nhu nang suat tong the.


Brian Hoff, Giám doc sáng tao cua Exelon cho biet: "Apple duoc biet den voi viec thiet lap tiêu chuan ve phan cung và giao dien phan mem don gian. Khi ket hop dieu này voi suc manh cua Predix và tat ca các du lieu mà Exelon dang tong hop và phân tích, vô so giai pháp thay doi ngành công nghiep se duoc tao ra."


GE se dong bo hóa iPhone, iPad và Mac cho hon 330.000 nhân viên trên toàn cau; trong khi dó, Apple se thúc day Predix tro thành nen tang phân tích IoT công nghiep duoc lua chon hàng dau boi khách hàng và nhà phát trien.


Apple và GE hợp tác mang ứng dụng của Predix vào iPhone và iPad

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, các nhà phát triển có thể tải xuống SDK Predix để tạo ra các ứng dụng có thể tận dụng cả lợi thế phân tích công nghiệp từ Predix cũng như sức mạnh và tính dễ sử dụng của iOS, hệ điều hành di động tiên tiến nhất thế giới.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: