Sắp có quy định mới về hỗ trợ cước viễn thông cho hộ nghèo

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, quy định mới về việc hỗ trợ cước viễn thông cho hộ nghèo và hạ tầng băng rộng cho các đối tượng đặc thù sẽ được triển khai ngay trong năm 2014.


ẢnhSẽ có quy định cụ thể về việc hỗ trợ giá cước viễn thông cho các gia đình nghèo, cận nghèo. Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.


Hòa Bình là một trong những địa phương khó khăn đang rất muốn Bộ TT&TT sớm có cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng đa dịch vụ, đảm bảo quyền truy nhập dịch vụ viễn thông cho mọi người dân thông qua các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ giá cước dịch vụ viễn thông cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội; hỗ trợ trường học, bệnh viện, chính quyền cơ sở kết nối với hạ tầng viễn thông, Internet băng thông rộng để ứng dụng CNTT trong học tập, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân.


Tại buổi làm việc sáng 9/6/2014 giữa Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son với đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh cho biết theo thống kê mới nhất, toàn tỉnh đã có 100% số xã, phường phủ sóng di động, 98% xã, phường có trạm BTS với tổng số 978 trạm. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, khó khăn cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông nên đến nay mới có 68/210 xã có hạ tầng viễn thông băng rộng kết nối đến trung tâm xã. Nhiều người dân chưa được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ công nghệ cao, nhất là người dân ở 49 xã đặc biệt khó khăn, 23 xã lòng hồ sông Đà.


Ghi nhận đề xuất nêu trên, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, Cục đang phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích xây dựng dự thảo Chương trình Viễn thông công ích đến năm 2020, trong đó có quy định cụ thể về nguồn vốn, cơ chế triển khai hoạt động hỗ trợ hạ tầng viễn thông băng rộng cho các địa phương, cũng như hỗ trợ giá cước cho gia đình cận nghèo, nghèo... Dự kiến trong tháng 6/2014 sẽ có văn bản gửi các địa phương liên quan để lấy ý kiến đóng góp.


Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Quỹ Viễn thông công ích cho biết thêm: Đối với chương trình hỗ trợ kết nối công sở, Chương trình Viễn thông công ích sẽ đầu tư trang thiết bị và hạ tầng cơ sở, hỗ trợ một phần giá cước sử dụng dịch vụ cho các đối tượng là UBND cấp huyện, xã, trường cao đẳng, trường dạy nghề, tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, xã.


Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, dự kiến Chương trình Viễn thông công ích đến năm 2020 sẽ được phê duyệt và triển khai ngay trong năm nay với quy định cụ thể về hỗ trợ giá cước cho hộ nghèo. Việc hỗ trợ hạ tầng băng rộng sẽ được triển khai theo phương thức không tặng cá và cần câu mà đào ao để giúp người dân làm kinh tế, cải thiện cuộc sống, tránh lặp lại câu chuyện trước đây tặng tiền và điện thoại nhưng người dân lại dùng vào mục đích khác. Một điểm đáng chú ý khác nữa trong hoạt động triển khai Chương trình Viễn thông công ích thời gian tới là sẽ có sự chủ động tham gia của các địa phương, sau khi hạng mục đầu tư được phê duyệt ở địa phương nào thì địa phương đó phải vào cuộc, chịu trách nhiệm thanh quyết toán, không để xảy ra tình trạng Trung ương đầu tư nhưng địa phương không biết.


Theo ICTnews

Sap co quy dinh moi ve ho tro cuoc vien thong cho ho ngheo


Theo Bo truong Bo TT&TT Nguyen Bac Son, quy dinh moi ve viec ho tro cuoc vien thong cho ho ngheo va ha tang bang rong cho cac doi tuong dac thu se duoc trien khai ngay trong nam 2014.


AnhSe co quy dinh cu the ve viec ho tro gia cuoc vien thong cho cac gia dinh ngheo, can ngheo. Anh minh hoa. Anh: Internet.


Hoa Binh la mot trong nhung dia phuong kho khan dang rat muon Bo TT&TT som co co che ho tro von dau tu phat trien co so ha tang vien thong bang rong da dich vu, dam bao quyen truy nhap dich vu vien thong cho moi nguoi dan thong qua cac diem cung cap dich vu vien thong cong cong tai cac khu vuc vung sau, vung xa, vung dac biet kho khan. Dong thoi, ho tro gia cuoc dich vu vien thong cho cac ho ngheo, can ngheo, gia dinh chinh sach xa hoi; ho tro truong hoc, benh vien, chinh quyen co so ket noi voi ha tang vien thong, Internet bang thong rong de ung dung CNTT trong hoc tap, chua benh, cung cap dich vu hanh chinh cong cho nguoi dan.


Tai buoi lam viec sang 9/6/2014 giua Bo truong Bo TT&TT Nguyen Bac Son voi doan dai bieu tinh Hoa Binh, lanh dao tinh cho biet theo thong ke moi nhat, toan tinh da co 100% so xa, phuong phu song di dong, 98% xa, phuong co tram BTS voi tong so 978 tram. Tuy nhien, do dia hinh phuc tap, kho khan cho viec dau tu co so ha tang vien thong nen den nay moi co 68/210 xa co ha tang vien thong bang rong ket noi den trung tam xa. Nhieu nguoi dan chua duoc tiep can, thu huong dich vu cong nghe cao, nhat la nguoi dan o 49 xa dac biet kho khan, 23 xa long ho song Da.


Ghi nhan de xuat neu tren, ong Nguyen Duc Trung, Pho Cuc truong Cuc Vien thong, Bo TT&TT cho biet, Cuc dang phoi hop voi Vu Ke hoach tai chinh, Quy Dich vu Vien thong cong ich xay dung du thao Chuong trinh Vien thong cong ich den nam 2020, trong do co quy dinh cu the ve nguon von, co che trien khai hoat dong ho tro ha tang vien thong bang rong cho cac dia phuong, cung nhu ho tro gia cuoc cho gia dinh can ngheo, ngheo... Du kien trong thang 6/2014 se co van ban gui cac dia phuong lien quan de lay y kien dong gop.


Ong Pham Van Dung, Giam doc Quy Vien thong cong ich cho biet them: Doi voi chuong trinh ho tro ket noi cong so, Chuong trinh Vien thong cong ich se dau tu trang thiet bi va ha tang co so, ho tro mot phan gia cuoc su dung dich vu cho cac doi tuong la UBND cap huyen, xa, truong cao dang, truong day nghe, tat ca cac benh vien tuyen tinh, huyen, xa.


Theo Bo truong Bo TT&TT Nguyen Bac Son, du kien Chuong trinh Vien thong cong ich den nam 2020 se duoc phe duyet va trien khai ngay trong nam nay voi quy dinh cu the ve ho tro gia cuoc cho ho ngheo. Viec ho tro ha tang bang rong se duoc trien khai theo phuong thuc khong tang ca va can cau ma dao ao de giup nguoi dan lam kinh te, cai thien cuoc song, tranh lap lai cau chuyen truoc day tang tien va dien thoai nhung nguoi dan lai dung vao muc dich khac. Mot diem dang chu y khac nua trong hoat dong trien khai Chuong trinh Vien thong cong ich thoi gian toi la se co su chu dong tham gia cua cac dia phuong, sau khi hang muc dau tu duoc phe duyet o dia phuong nao thi dia phuong do phai vao cuoc, chiu trach nhiem thanh quyet toan, khong de xay ra tinh trang Trung uong dau tu nhung dia phuong khong biet.


Theo ICTnews


Sắp có quy định mới về hỗ trợ cước viễn thông cho hộ nghèo

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, quy định mới về việc hỗ trợ cước viễn thông cho hộ nghèo và hạ tầng băng rộng cho các đối tượng đặc thù sẽ được triển khai ngay trong năm 2014.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: