Lenovo bổ nhiệm tân Tổng giám đốc khu vực Đông Dương

Ông Ankgasirisan sẽ thay thế vị trí Tổng giám đốc khu vực Đông Dương của ông Jeerawut Wongpimonporn, người vừa rời Lenovo sau 10 năm gắn bó để theo đuổi các cơ hội mới.


 • Hiện trạng về ATTT 2015 có chiều hướng xấu đi
 • 10 trải nghiệm tệ hại khi làm việc ở Facebook
 • MISA khai trương văn phòng mới tại Công viên Phần mềm Quang Trung
 • EuroCham chia sẻ kinh nghiệm xây dựng smart city tại châu Âu
 • Ứng dụng công nghệ sấy đảo chiều đa năng trong sản xuất nông sản

Theo thông cáo báo chí phát đi ngày 3/7/2017, hãng sản xuất máy tính Lenovo công bố bổ nhiệm ông Thaneth Angkasirisan làm Tổng giám đốc Lenovo khu vực Đông Dương, phụ trách hoạt động thường ngày của hãng tại các thị trường Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar.


Ông Angkasirisan sẽ làm việc tại trụ sở tại Băng Cốc, Thái Lan và chịu trách nhiệm quản lý và thúc đẩy hoạt động tăng trưởng máy tính cá nhân, thiết bị thông minh Lenovo trong phân khúc cả khách hàng tiêu dùng lẫn doanh nghiệp, tại một trong những khu vực phát triển kinh tế năng động nhất thế giới. Tân Tổng giám đốc khu vực Đông Dương của Lenovo sẽ giúp thúc đẩy quan hệ của hãng với khách hàng doanh nghiệp chủ chốt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các đối tác kênh quan trọng. Ông Ankgasirisan sẽ thay thế vị trí của ông Jeerawut Wongpimonporn, người vừa rời Lenovo sau 10 năm gắn bó để theo đuổi các cơ hội mới.

Lenovo công bố bổ nhiệm ông Thaneth Angkasirisan làm Tổng giám đốc Lenovo khu vực Đông Dương


Cũng theo Lenovo, ông Angkasirisan có 25 năm kinh nghiệm về bán hàng, tiếp thị và hoạch định chiến lược CNTT dành cho doanh nghiệp, khu vực công và người dùng cuối, trong đó có hơn 7 năm kinh nghiệm về quản lý cao cấp. Ông đạt được nhiều thành công quan trọng về lãnh đạo doanh nghiệp, dẫn dắt hàng loạt công ty đa quốc gia lớn tại - đạt được các mục tiêu doanh thu quan trọng đề ra.


Ông Ivan Cheung, Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc Khu vực, Lenovo CAP (Central Asia Pacific), cho biết đây là thời điểm tràn đầy năng lượng cho hoạt động của hãng tại Đông Dương, nơi mà năm ngoái đã có tới 4 nền kinh tế nhằm trong nhóm 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, đồng thời khu vực này cũng được coi là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Lenovo. Vị đại diện cao cấp này cũng tự tin rằng Lenovo sẽ tạo dựng các giá trị mới dựa trên những thành quả đạt được gần đây của hãng, đồng thời giúp đưa hoạt động kinh doanh lên tầm cao mới.

Lenovo bo nhiem tan Tong giam doc khu vuc Dong Duong


Ong Ankgasirisan se thay the vi tri Tong giam doc khu vuc Dong Duong cua ong Jeerawut Wongpimonporn, nguoi vua roi Lenovo sau 10 nam gan bo de theo duoi cac co hoi moi.


 • Hien trang ve ATTT 2015 có chieu huong xau di
 • 10 trải nghiệm tệ hại khi làm việc ỏ Facebook
 • MISA khai truong van phòng moi tai Công viên Phan mem Quang Trung
 • EuroCham chia se kinh nghiem xây dung smart city tai châu Âu
 • Ung dung công nghe say dao chieu da nang trong san xuat nông san

Theo thông cáo báo chí phát di ngày 3/7/2017, hãng san xuat máy tính Lenovo công bo bo nhiem ông Thaneth Angkasirisan làm Tong giám doc Lenovo khu vuc Dông Duong, phu trách hoat dong thuong ngày cua hãng tai các thi truong Thái Lan, Viet Nam, Campuchia, Lào và Myanmar.


Ông Angkasirisan se làm viec tai tru so tai Bang Coc, Thái Lan và chiu trách nhiem quan lý và thúc day hoat dong tang truong máy tính cá nhân, thiet bi thông minh Lenovo trong phân khúc ca khách hàng tiêu dùng lan doanh nghiep, tai mot trong nhung khu vuc phát trien kinh te nang dong nhat the gioi. Tân Tong giám doc khu vuc Dông Duong cua Lenovo se giúp thúc day quan he cua hãng voi khách hàng doanh nghiep chu chot, các doanh nghiep vua và nho, cung nhu các doi tác kênh quan trong. Ông Ankgasirisan se thay the vi trí cua ông Jeerawut Wongpimonporn, nguoi vua roi Lenovo sau 10 nam gan bó de theo duoi các co hoi moi.

Lenovo công bo bo nhiem ông Thaneth Angkasirisan làm Tong giám doc Lenovo khu vuc Dông Duong


Cung theo Lenovo, ông Angkasirisan có 25 nam kinh nghiem ve bán hàng, tiep thi và hoach dinh chien luoc CNTT dành cho doanh nghiep, khu vuc công và nguoi dùng cuoi, trong dó có hon 7 nam kinh nghiem ve quan lý cao cap. Ông dat duoc nhieu thành công quan trong ve lãnh dao doanh nghiep, dan dat hàng loat công ty da quoc gia lon tai - dat duoc các muc tiêu doanh thu quan trong de ra.


Ông Ivan Cheung, Giám doc dieu hành kiêm Tong giám doc Khu vuc, Lenovo CAP (Central Asia Pacific), cho biet dây là thoi diem tràn day nang luong cho hoat dong cua hãng tai Dông Duong, noi mà nam ngoái dã có toi 4 nen kinh te nham trong nhóm 10 nen kinh te phát trien nhanh nhat the gioi, dong thoi khu vuc này cung duoc coi là dong luc chính thúc day tang truong cua Lenovo. Vi dai dien cao cap này cung tu tin rang Lenovo se tao dung các giá tri moi dua trên nhung thành qua dat duoc gan dây cua hãng, dong thoi giúp dua hoat dong kinh doanh lên tam cao moi.


Lenovo bổ nhiệm tân Tổng giám đốc khu vực Đông Dương

Ông Ankgasirisan sẽ thay thế vị trí Tổng giám đốc khu vực Đông Dương của ông Jeerawut Wongpimonporn, người vừa rời Lenovo sau 10 năm gắn bó để theo đuổi các cơ hội mới.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: