Chương trình họp mặt cộng đồng khởi nghiệp MyProClub

Tại đây sẽ có 40 sáng lập viên của các dự án khởi nghiệp tiêu biểu được mời tham gia chương trình, trong đó có 10 dự án được chọn làm gian hàng tham dự triển lãm, giao lưu với các thành viên trong cộng đồng.


Tiếp nối các chương trình họp mặt MPC định kỳ, chương trình MPC Offline lần sẽ được diễn ra vào sáng thứ 07 ngày 14 tháng 06 năm 2014 tại Trung tâm Smart Train - Lầu 9, Giầy Việt Plaza, 180 – 182 Lý Chính Thắng, Quận 3, TPHCM.


Chương trình lần này có sự góp mặt của PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm ITP tham gia cùng các thành viên khác trong pannel thảo luận “ Xu hướng công nghệ, xu hướng đầu tư 2014, hướng đi nào cho startups Việt Nam”. Tại đây sẽ có 40 sáng lập viên của các dự án khởi nghiệp tiêu biểu được mời tham gia chương trình, trong đó có 10 dự án được chọn làm gian hàng tham dự triển lãm, giao lưu với các thành viên trong cộng đồng.


Chương trình gặp mặt của doanh nghiệp startup.


Thông qua các họp mặt để kết nối và mở rộng các nguồn lực từ các cá nhân, các quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ giúp các doanh nghiệp startup có cơ hội hợp tác đầu tư. Là nền tảng cho việc xây dựng cộng đồng đầu tư và khởi nghiệp (Sillicon Valley) tại Việt Nam, góp phần tạo đòn bẩy cho một Việt Nam giàu mạnh, hoà bình và thịnh vượng.


Chương trình họp mặt được tổ chức định kỳ và giới hạn số lượng thành viên tham gia! Nếu thành viên quan tâm tới hoạt động CLB và muốn đăng ký tham gia, vui lòng điền thông tin vào link bên dưới:


Dành cho doanh nhân, nhà đầu tư cá nhân:


https://docs.google.com/forms/d/1W0fqrc6u80wiWSgzhTOQJev5SJ6vQpmZAJoQpuW28Xc/viewform


Dành cho startups:


https://docs.google.com/forms/d/1NyoRkxIXeag4WdQ3eMoAsnaPxxHZA51gOM9BOm-BIWk/viewform


Hạn chót cho các dự án đăng ký tham gia triển lãm là hết ngày 31/05/2014. Hạn chót cho các dự án đăng ký tham gia chương trình là 07/06/2014. Vào ngày 08/06/2014, BTC chương trình sẽ gửi Thư mời cho các dự án được chọn và công bố danh sách 10 dự án tham gia triển lãm.

Chuong trinh hop mat cong dong khoi nghiep MyProClub


Tai day se co 40 sang lap vien cua cac du an khoi nghiep tieu bieu duoc moi tham gia chuong trinh, trong do co 10 du an duoc chon lam gian hang tham du trien lam, giao luu voi cac thanh vien trong cong dong.


Tiep noi các chuong trình hop mat MPC dinh ky, chuong trình MPC Offline lan se duoc dien ra vào sáng thu 07 ngày 14 tháng 06 nam 2014 tai Trung tâm Smart Train - Lau 9, Giay Viet Plaza, 180 – 182 Lý Chính Thang, Quan 3, TPHCM.


Chuong trình lan này có su góp mat cua PGS.TS Nguyen Anh Thi, Giám doc Khu Công nghe phan mem ITP tham gia cùng các thành viên khác trong pannel thao luan “ Xu huong công nghe, xu huong dau tu 2014, huong di nào cho startups Viet Nam”. Tai dây se có 40 sáng lap viên cua các du án khoi nghiep tiêu bieu duoc moi tham gia chuong trình, trong dó có 10 du án duoc chon làm gian hàng tham du trien lãm, giao luu voi các thành viên trong cong dong.


Chuong trình gap mat cua doanh nghiep startup.


Thông qua các hop mat de ket noi và mo rong các nguon luc tu các cá nhân, các quy dau tu mao hiem se giúp các doanh nghiep startup có co hoi hop tác dau tu. Là nen tang cho viec xây dung cong dong dau tu và khoi nghiep (Sillicon Valley) tai Viet Nam, góp phan tao dòn bay cho mot Viet Nam giàu manh, hoà bình và thinh vuong.


Chuong trình hop mat duoc to chuc dinh ky và gioi han so luong thành viên tham gia! Neu thành viên quan tâm toi hoat dong CLB và muon dang ký tham gia, vui lòng dien thông tin vào link bên duoi:


Dành cho doanh nhân, nhà dau tu cá nhân:


https://docs.google.com/forms/d/1W0fqrc6u80wiWSgzhTOQJev5SJ6vQpmZAJoQpuW28Xc/viewform


Dành cho startups:


https://docs.google.com/forms/d/1NyoRkxIXeag4WdQ3eMoAsnaPxxHZA51gOM9BOm-BIWk/viewform


Han chót cho các du án dang ký tham gia trien lãm là het ngày 31/05/2014. Han chót cho các du án dang ký tham gia chuong trình là 07/06/2014. Vào ngày 08/06/2014, BTC chuong trình se gui Thu moi cho các du án duoc chon và công bo danh sách 10 du án tham gia trien lãm.


Chương trình họp mặt cộng đồng khởi nghiệp MyProClub

Tại đây sẽ có 40 sáng lập viên của các dự án khởi nghiệp tiêu biểu được mời tham gia chương trình, trong đó có 10 dự án được chọn làm gian hàng tham dự triển lãm, giao lưu với các thành viên trong cộng đồng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: