Người dùng XP không mặn mà nâng cấp OS mới

Mặc dù thị phần suy giảm trong 2 tháng gần đây, song HĐH 13 năm tuối Windows XP vẫn còn rất phổ biến.


Theo thống kê thị phần hệ điều hành máy tính được công bố bởi Net Applications, trong khoảng thời gian từ tháng 03 đến tháng 05, XP chỉ mất 2,42% thị phần. Trong khi đó, Windows 7 tăng trưởng thêm 1,29%, phá vỡ rào cản 50% thị phần; và HĐH Windows 8.1 cũng chỉ tăng nhẹ và giành được tổng cộng 12,64% thị phần các hệ điều hành hiện nay. Tất cả những chuyển biến này được thể hiển đầy đủ từ biểu đồ mà công ty chuyên phân tích thị trường Net Applications cung cấp bên dưới.


Người dùng XP không mặn mà nâng cấp OS mới


Với các số liệu được cung cấp này, có thể nói nếu XP tiếp tục giảm với tốc độ hiện nay và Windows 8.x tiếp tục giành được thị phần ở mức tương tự suốt 2 tháng vừa qua, thì đến cuối năm nay, các phiên bản HĐH Windows mới sẽ có thể đánh bật các bản Windows đời cũ. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy XP sẽ vẫn ổn định và những cuộc di cư sang nền tảng OS mới sẽ ngày càng chùng xuống khi người dùng không còn lo lắng về những rủi ro của việc chạy một HĐH không còn được hỗ trợ bảo mật.


Trở lại thời điểm hồi tháng trước, Microsoft từng cảnh báo về một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhiều phiên bản Internet Explorer và đã không đưa ra một bản vá nào khác để buộc người dùng từ bỏ nền tảng Windows XP. Tuy nhiên, hành động này vẫn chưa mang lại nhiều kết quả. Một thực tế khác là nếu người dùng đã chọn cách “sống chung” với XP cho đến thời điểm này và đã không bị cám dỗ bởi những nền tảng Windows khác sẽ không vội vàng chọn cách nâng cấp vì một thứ gì đó tựa như những lỗ hổng bảo mật. Nhiều người dùng cá nhân gắn bó với Windows XP cũng chẳng mấy khi bận tâm đến việc cài đặt các bản cập nhật cho HĐH của mình. Thậm chí có thể nói vui rằng sau 13 năm hãng đã tìm thấy đủ tất cả những lỗi tệ nhất của Windows XP.


Nếu yêu thích Windows XP, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản HĐH này; hay thử cách cập nhật nhờ thủ thuật chỉnh sửa registry từ Wayne Williams một chuyên gia kỳ cựu về máy tính, công nghệ của tờ betanews đã thực hiện thành công.

Nguoi dung XP khong man ma nang cap OS moi


Mac du thi phan suy giam trong 2 thang gan day, song HDH 13 nam tuoi Windows XP van con rat pho bien.


Theo thong kê thi phan he dieu hành máy tính duoc công bo boi Net Applications, trong khoang thoi gian tu tháng 03 den tháng 05, XP chi mat 2,42% thi phan. Trong khi dó, Windows 7 tang truong thêm 1,29%, phá vo rào can 50% thi phan; và HDH Windows 8.1 cung chi tang nhe và giành duoc tong cong 12,64% thi phan các he dieu hành hien nay. Tat ca nhung chuyen bien này duoc the hien day du tu bieu do mà công ty chuyên phân tích thi truong Net Applications cung cap bên duoi.


Nguoi dung XP khong man ma nang cap OS moi


Voi các so lieu duoc cung cap này, có the nói neu XP tiep tuc giam voi toc do hien nay và Windows 8.x tiep tuc giành duoc thi phan o muc tuong tu suot 2 tháng vua qua, thì den cuoi nam nay, các phiên ban HDH Windows moi se có the dánh bat các ban Windows doi cu. Tuy nhiên, thuc te lai cho thay XP se van on dinh và nhung cuoc di cu sang nen tang OS moi se ngày càng chùng xuong khi nguoi dùng không còn lo lang ve nhung rui ro cua viec chay mot HDH không còn duoc ho tro bao mat.


Tro lai thoi diem hoi tháng truoc, Microsoft tung canh báo ve mot lo hong bao mat nghiêm trong anh huong den nhieu phiên ban Internet Explorer và dã không dua ra mot ban vá nào khác de buoc nguoi dùng tu bo nen tang Windows XP. Tuy nhiên, hành dong này van chua mang lai nhieu ket qua. Mot thuc te khác là neu nguoi dùng dã chon cách “song chung” voi XP cho den thoi diem này và dã không bi cám do boi nhung nen tang Windows khác se không voi vàng chon cách nâng cap vì mot thu gì dó tua nhu nhung lo hong bao mat. Nhieu nguoi dùng cá nhân gan bó voi Windows XP cung chang may khi ban tâm den viec cài dat các ban cap nhat cho HDH cua mình. Tham chí có the nói vui rang sau 13 nam hãng dã tìm thay du tat ca nhung loi te nhat cua Windows XP.


Neu yêu thích Windows XP, ban van có the tiep tuc su dung phiên ban HDH này; hay thu cách cap nhat nho thu thuat chinh sua registry tu Wayne Williams mot chuyên gia ky cuu ve máy tính, công nghe cua to betanews dã thuc hien thành công.


Người dùng XP không mặn mà nâng cấp OS mới

Mặc dù thị phần suy giảm trong 2 tháng gần đây, song HĐH 13 năm tuối Windows XP vẫn còn rất phổ biến.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: