IBM ra mắt công nghệ lưu trữ mới dành cho Big Data

Công nghệ lưu trữ Đàn hồi (Elastic storage) có thể nạp 5 terabyte "kiến thức" tương đương với 200 triệu trang dữ liệu vào bộ nhớ của máy tính chỉ trong vòng vài phút.


Giải pháp Lưu trữ Đàn hồi (Elastic storage) do IBM giới thiệu đã được sử dụng cho trò chơi truyền hình Jeopardy! nổi tiếng tại Mỹ giữa máy tính IBM Watson và hai nhà cựu vô địch Jeopardy!. Trong trò chơi truyền hình này, máy tính IBM Watson có thể truy cập 200 triệu trang dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, bao gồm toàn bộ các văn bản của Wikipedia. Bằng cách sử dụng giải pháp lưu trữ đàn hồi, 5 terabyte "kiến thức" của máy tính Watson (tương đương với 200 triệu trang dữ liệu) đã được nạp vào bộ nhớ của máy tính chỉ trong vòng vài phút.


"Hệ thống lưu trữ đàn hồi" cung cấp hiệu năng chưa từng có, quy mô vô hạn và có khả năng hạ thấp chi phí lưu trữ tới 90% bằng cách tự động di chuyển dữ liệu vào môi trường lưu trữ tiết kiệm nhất. Đây là một những giải pháp lưu trữ nằm trong danh mục các hệ thống lưu trữ được định nghĩa bằng phần mềm nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời có thể truy cập và xử lý bất kỳ loại dữ liệu nào, trên bất kỳ loại thiết bị lưu trữ nào, ở bất cứ nơi nào trên thế giới. IBM đã giới thiệu các giải pháp này vào ngày 20/5 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh.
Siêu máy tính Watson có khả năng mở rộng lên hàng ngàn yottabytes.


Một lý do chính để phần mềm Lưu trữ Đàn hồi được lựa chọn cho hệ thống Watson để thi đấu trong trò chơi Jeopardy! là khả năng mở rộng trúc lên tới hàng ngàn "yottabytes." Một yottabyte bằng một tỷ petabyte, hay tương đương với một trung tâm dữ liệu có kích thước bằng một triệu đoạn phố, tức là khoảng 9,600 mét vuông.


Giải pháp Lưu trữ Đàn hồi được xây dựng trên cơ sở phần mềm hệ thống tập tin toàn cầu của IBM, nhằm cung cấp khả năng quản lý lưu trữ trực tuyến, khả năng truy cập có thể mở rộng, và các công cụ quản trị dữ liệu tích hợp có thể quản lý những khối lượng lớn dữ liệu và hàng tỷ tập tin. Ngoài ra, Giải pháp Lưu trữ Đàn hồi còn khai thác công nghệ Flash ở phía máy chủ để nâng cao hiệu năng tới 6 lần với các ổ đĩa SAS tiêu chuẩn. Tính năng này nhận biết được máy chủ nào có hệ thống lưu trữ Flash và tự động sử dụng Flash như bộ nhớ cache để cải thiện hiệu suất.


Ra đời tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu của IBM (IBM Research Labs), công nghệ đột phá mới này cho phép các doanh nghiệp khai thác - chứ không chỉ đơn thuần là quản lý - sự bùng nổ của dữ liệu ở nhiều dạng khác nhau, được tạo ra bởi vô số các thiết bị, cảm biến, quy trình nghiệp vụ và các mạng xã hội. Phần mềm lưu trữ mới này rất lý tưởng với hầu hết các ứng dụng liên quan đến dữ liệu chuyên sâu, đòi hỏi khả năng truy cập tốc độ cao vào các khối lượng lớn thông tin - từ xử lý dữ liệu địa chấn, quản lý rủi ro và phân tích tài chính, mô hình hóa điều kiện thời tiết và nghiên cứu khoa học cho đến việc ra quyết định tốt nhất theo thời gian thực trong các hoạt động bán lẻ.


Giải pháp Lưu trữ Đàn hồi ảo hóa môi trường lưu trữ để cho phép nhiều hệ thống và ứng dụng cùng chia sẻ một kho tài nguyên lưu trữ chung, từ đó có thể truy cập liên tục vào dữ liệu mà không cần phải sửa đổi các ứng dụng cũng như không cần phải bổ sung thêm các ứng dụng quản lý lưu trữ vốn thường xuyên gây ra gián đoạn hoạt động. Do đây là giải pháp Lưu trữ Đàn hồi không phụ thuộc vào hoạt động quản lý tập trung để xác định vị trí và địa điểm của tập tin, khách hàng có thể truy cập liên tục với độ sẵn sàng cao vào dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố phần mềm hoặc phần cứng.


Ngoài ra, phần mềm còn có tính năng mã hóa và xóa dữ liệu an toàn, đảm bảo rằng dữ liệu là không thể khôi phục lại được theo các quy định như HIPAA và Sarbanes-Oxley.


Thông qua khả năng hỗ trợ phần mềm quản lý điện toán đám mây OpenStack, giải pháp lưu trữ đàn hồi còn cho phép khách hàng lưu trữ, quản lý và truy cập dữ liệu trên các môi trường điện toán đám mây riêng, công cộng và lai để chia sẻ dữ liệu và hợp tác toàn cầu. Ngoài việc hỗ trợ OpenStack Cinder và truy cập Swift, giải pháp lưu trữ đàn hồi còn hỗ trợ các API mở khác như POSIX và Hadoop.


Trong khi các hệ thống lưu trữ truyền thống phải di chuyển dữ liệu đến các hệ thống riêng nhất định để xử lý giao dịch và phân tích, giải pháp lưu trữ đàn hồi có thể tự động cân bằng các tài nguyên để hỗ trợ cả hai loại tải công việc ứng dụng, bao gồm cả công nghệ phân tích dữ liệu dựa trên Hadoop. Điều này làm tăng đáng kể tốc độ phân tích và loại bỏ quy trình tốn kém và mất thời gian nhằm tạo ra các bản sao của dữ liệu. Phần mềm lưu trữ đàn hồi cũng sẽ được cung cấp ở dưới dạng một dịch vụ điện toán đám mây của IBM SoftLayer vào cuối năm nay.


Ông Nguyễn Kim Hòa, Giám đốc Nhóm các Hệ thống và Công nghệ IBM Việt Nam.


Ông Nguyễn Kim Hòa, Giám đốc Nhóm các Hệ thống và Công nghệ IBM Việt Nam cho biết với tốc độ phát triển về thông tin dữ liệu số khổng lồ như hiện nay thường dẫn đến sự quá tại và mất kiểm soát của các hệ thống lưu trữ truyền thống. Công nghệ lưu trữ đàn hồi này cung cấp những cải tiến về tốc độ, khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí đáp ứng được cho doanh nghiệp hoạt động trong một thế giới trong đó dữ liệu là nền tảng để tạo ra lợi thế cạnh tranh.


Giải pháp lưu trữ được định nghĩa bằng phần mềm là một tập hợp các năng lực phần mềm có khả năng tự động quản lý dữ liệu nội bộ và trên quy mô toàn cầu, với tốc độ đột phá trong hoạt động truy cập dữ liệu, và dễ dàng quản lý, mở rộng cơ sở hạ tầng công nghệ, và hiệu quả về chi phí khi khối lượng dữ liệu tăng lên. Ngoài ra, những tiến bộ công nghệ này có thể kết hợp với hệ thống lưu trữ của bất kỳ nhà cung cấp nào để tự động hóa và ảo hóa quá trình lưu trữ.IBM ra mat cong nghe luu tru moi danh cho Big Data


Cong nghe luu tru Dan hoi (Elastic storage) co the nap 5 terabyte "kien thuc" tuong duong voi 200 trieu trang du lieu vao bo nho cua may tinh chi trong vong vai phut.


Giai pháp Luu tru Dàn hoi (Elastic storage) do IBM gioi thieu dã duoc su dung cho trò choi truyen hình Jeopardy! noi tieng tai My giua máy tính IBM Watson và hai nhà cuu vô dich Jeopardy!. Trong trò choi truyen hình này, máy tính IBM Watson có the truy cap 200 trieu trang du lieu có cau trúc và phi cau trúc, bao gom toàn bo các van ban cua Wikipedia. Bang cách su dung giai pháp luu tru dàn hoi, 5 terabyte "kien thuc" cua máy tính Watson (tuong duong voi 200 trieu trang du lieu) dã duoc nap vào bo nho cua máy tính chi trong vòng vài phút.


"He thong luu tru dàn hoi" cung cap hieu nang chua tung có, quy mô vô han và có kha nang ha thap chi phí luu tru toi 90% bang cách tu dong di chuyen du lieu vào môi truong luu tru tiet kiem nhat. Dây là mot nhung giai pháp luu tru nam trong danh muc các he thong luu tru duoc dinh nghia bang phan mem nham ho tro các to chuc, doanh nghiep nâng cao hieu qua kinh te, dong thoi có the truy cap và xu lý bat ky loai du lieu nào, trên bat ky loai thiet bi luu tru nào, o bat cu noi nào trên the gioi. IBM dã gioi thieu các giai pháp này vào ngày 20/5 vua qua tai TP Ho Chí Minh.
Siêu máy tính Watson có kha nang mo rong lên hàng ngàn yottabytes.


Mot lý do chính de phan mem Luu tru Dàn hoi duoc lua chon cho he thong Watson de thi dau trong trò choi Jeopardy! là kha nang mo rong trúc lên toi hàng ngàn "yottabytes." Mot yottabyte bang mot ty petabyte, hay tuong duong voi mot trung tâm du lieu có kích thuoc bang mot trieu doan pho, tuc là khoang 9,600 mét vuông.


Giai pháp Luu tru Dàn hoi duoc xây dung trên co so phan mem he thong tap tin toàn cau cua IBM, nham cung cap kha nang quan lý luu tru truc tuyen, kha nang truy cap có the mo rong, và các công cu quan tri du lieu tích hop có the quan lý nhung khoi luong lon du lieu và hàng ty tap tin. Ngoài ra, Giai pháp Luu tru Dàn hoi còn khai thác công nghe Flash o phía máy chu de nâng cao hieu nang toi 6 lan voi các o dia SAS tiêu chuan. Tính nang này nhan biet duoc máy chu nào có he thong luu tru Flash và tu dong su dung Flash nhu bo nho cache de cai thien hieu suat.


Ra doi tai Phòng thí nghiem Nghiên cuu cua IBM (IBM Research Labs), công nghe dot phá moi này cho phép các doanh nghiep khai thác - chu không chi don thuan là quan lý - su bùng no cua du lieu o nhieu dang khác nhau, duoc tao ra boi vô so các thiet bi, cam bien, quy trình nghiep vu và các mang xã hoi. Phan mem luu tru moi này rat lý tuong voi hau het các ung dung liên quan den du lieu chuyên sâu, dòi hoi kha nang truy cap toc do cao vào các khoi luong lon thông tin - tu xu lý du lieu dia chan, quan lý rui ro và phân tích tài chính, mô hình hóa dieu kien thoi tiet và nghiên cuu khoa hoc cho den viec ra quyet dinh tot nhat theo thoi gian thuc trong các hoat dong bán le.


Giai pháp Luu tru Dàn hoi ao hóa môi truong luu tru de cho phép nhieu he thong và ung dung cùng chia se mot kho tài nguyên luu tru chung, tu dó có the truy cap liên tuc vào du lieu mà không can phai sua doi các ung dung cung nhu không can phai bo sung thêm các ung dung quan lý luu tru von thuong xuyên gây ra gián doan hoat dong. Do dây là giai pháp Luu tru Dàn hoi không phu thuoc vào hoat dong quan lý tap trung de xác dinh vi trí và dia diem cua tap tin, khách hàng có the truy cap liên tuc voi do san sàng cao vào du lieu trong truong hop xay ra su co phan mem hoac phan cung.


Ngoài ra, phan mem còn có tính nang mã hóa và xóa du lieu an toàn, dam bao rang du lieu là không the khôi phuc lai duoc theo các quy dinh nhu HIPAA và Sarbanes-Oxley.


Thông qua kha nang ho tro phan mem quan lý dien toán dám mây OpenStack, giai pháp luu tru dàn hoi còn cho phép khách hàng luu tru, quan lý và truy cap du lieu trên các môi truong dien toán dám mây riêng, công cong và lai de chia se du lieu và hop tác toàn cau. Ngoài viec ho tro OpenStack Cinder và truy cap Swift, giai pháp luu tru dàn hoi còn ho tro các API mo khác nhu POSIX và Hadoop.


Trong khi các he thong luu tru truyen thong phai di chuyen du lieu den các he thong riêng nhat dinh de xu lý giao dich và phân tích, giai pháp luu tru dàn hoi có the tu dong cân bang các tài nguyên de ho tro ca hai loai tai công viec ung dung, bao gom ca công nghe phân tích du lieu dua trên Hadoop. Dieu này làm tang dáng ke toc do phân tích và loai bo quy trình ton kém và mat thoi gian nham tao ra các ban sao cua du lieu. Phan mem luu tru dàn hoi cung se duoc cung cap o duoi dang mot dich vu dien toán dám mây cua IBM SoftLayer vào cuoi nam nay.


Ông Nguyen Kim Hòa, Giám doc Nhóm các He thong và Công nghe IBM Viet Nam.


Ông Nguyen Kim Hòa, Giám doc Nhóm các He thong và Công nghe IBM Viet Nam cho biet voi toc do phát trien ve thông tin du lieu so khong lo nhu hien nay thuong dan den su quá tai và mat kiem soát cua các he thong luu tru truyen thong. Công nghe luu tru dàn hoi này cung cap nhung cai tien ve toc do, kha nang mo rong và tiet kiem chi phí dáp ung duoc cho doanh nghiep hoat dong trong mot the gioi trong dó du lieu là nen tang de tao ra loi the canh tranh.


Giai pháp luu tru duoc dinh nghia bang phan mem là mot tap hop các nang luc phan mem có kha nang tu dong quan lý du lieu noi bo và trên quy mô toàn cau, voi toc do dot phá trong hoat dong truy cap du lieu, và de dàng quan lý, mo rong co so ha tang công nghe, và hieu qua ve chi phí khi khoi luong du lieu tang lên. Ngoài ra, nhung tien bo công nghe này có the ket hop voi he thong luu tru cua bat ky nhà cung cap nào de tu dong hóa và ao hóa quá trình luu tru.
IBM ra mắt công nghệ lưu trữ mới dành cho Big Data

Công nghệ lưu trữ Đàn hồi (Elastic storage) có thể nạp 5 terabyte "kiến thức" tương đương với 200 triệu trang dữ liệu vào bộ nhớ của máy tính chỉ trong vòng vài phút.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: