Tốc độ chuẩn kết nối USB sẽ sớm đuổi kịp Thunderbolt

Mặc dù tốc độ truyền tải trên kết nối USB sẽ được tăng gấp đôi với đặc tả USB 3.1 sắp ra mắt trong những tháng tới, các nhà phát triển cũng đang nghiên cứu cách để nó có thể đạt tốc độ của Thunderbolt.


Tổ chức USB Implementers Forum (USB-IF) đang hoàn tất đặc tả USB 3.1 phiên bản mới nhất với tốc độ truyền dữ liệu theo công bố lên đến 10Gbps. Song song đó, tổ chức này cũng đã thực hiện một mô phỏng tốc độ 20Gbps trong đó sẽ đưa USB lên ngang tầm với công nghệ kết nối Thunderbolt 2.0 được phát triển bởi Intel và Apple. USB là chuẩn kết nối đang được sử dụng rộng rãi để truyền dữ liệu giữa các thiết bị và đồng thời cũng là kết nối để sạc cho hầu hết thiết bị điện tử ngày nay.


Jeff Ravencraft, Chủ tịch USB-IF phát biểu trong một cuộc phỏng vấn bên lề của Triển lãm thương mại Computex ở Đài Bắc (Đài Loan) rằng, “Chúng ta đã sử dụng loại dây cáp đồng trong hơn 10 năm qua, chúng ta biết chúng ta còn có thể phát triển hiệu suất hơn nữa”. Kết nối USB phiên bản 3.1 có vẻ là đã đủ với nhu cầu hiện nay và không nên vội vàng để “nhồi” thêm tốc độ cho nó, Ravencraft nhận xét.


Nhưng trong tương lai thì không được bỏ qua việc cải thiện tốc độ trên USB, nên có những nghiên cứu và mô phỏng để cung cấp dữ liệu nhanh hơn so với loại dây đồng hiện tại, theo Rahman Ismail, giám đốc công nghệ USB-IF. "Giao thức của chúng tôi có thể mở rộng, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể mở rộng quy mô cho kết nối này", Ismail cho biết.


Tốc độ chuẩn kết nối USB sẽ sớm đuổi kịp Thunderbolt
Chuẩn kết nối USB Type C có cả hai đầu kết nối đều giống nhau và sẽ được áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn USB chính sau này.
Sẽ có hơn 4 tỷ sản phẩm trang bị cổng USB dự kiến được xuất xưởng trong năm nay và con số này sẽ đạt 5 tỷ trong những năm tới. Việc duy trì USB có mặt khắp nơi và làm cho công nghệ này có thể thực hiện một cách ít tốn kém nhất là những ưu tiên hàng đầu của Tổ chức USB-IF. Trong khi đó, công nghệ Thunderbolt của Intel mặc dù có tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội nhưng việc ứng dụng nó vào thực tế đã gặp nhiều khó khăn vì chi phí đầu tư cho cổng và cáp rất tốn kém.


Bên cạnh các loại đầu cắm USB thông dụng hiện nay, các nhà phát triển còn đưa ra chuẩn USB Type C được thiết kế lại. Chuẩn này có cả hai đầu kết nối đều giống nhau và sẽ được áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn USB chính sau này, giúp làm giảm sự nhầm lẫn khi cắm của người dùng và vẫn phù hợp với các loại cáp hiện nay, vốn có hai đầu kết nối khác nhau.


Các thiết bị có loại cổng nhỏ hơn để kết nối cáp USB Type-C dự kiến sẽ có mặt vào cuối năm nay. Chuẩn USB Type-C được dự đoán có thể sẽ chiếm ưu thế, nhưng dù sao việc đó cũng sẽ do thị trường quyết định, Chủ tịch Jeff Ravencraft nói.


Tổ chức USB-IF cũng muốn làm cho cổng USB có chức năng sạc cho các thiết bị như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV và thậm chí cả các thiết bị gia dụng. Đặc tả kỹ thuật Power Delivery trên phiên bản USB 3.0 hiện nay có khả năng cung cấp 100 watt điện năng, đủ để cung cấp điện cho HDTV. Trong tương lai, bạn có thể sẽ có một chiếc tủ lạnh chạy bằng USB. Một bộ sạc chung cho tất cả các thiết bị sẽ thuận tiện cho người tiêu dùng và cũng tốt hơn cho môi trường, người đứng đầu tổ chức USB-IF đã nhận xét như thế.

Toc do chuan ket noi USB se som duoi kip Thunderbolt


Mac du toc do truyen tai tren ket noi USB se duoc tang gap doi voi dac ta USB 3.1 sap ra mat trong nhung thang toi, cac nha phat trien cung dang nghien cuu cach de no co the dat toc do cua Thunderbolt.


To chuc USB Implementers Forum (USB-IF) dang hoàn tat dac ta USB 3.1 phiên ban moi nhat voi toc do truyen du lieu theo công bo lên den 10Gbps. Song song dó, to chuc này cung dã thuc hien mot mô phong toc do 20Gbps trong dó se dua USB lên ngang tam voi công nghe ket noi Thunderbolt 2.0 duoc phát trien boi Intel và Apple. USB là chuan ket noi dang duoc su dung rong rãi de truyen du lieu giua các thiet bi và dong thoi cung là ket noi de sac cho hau het thiet bi dien tu ngày nay.


Jeff Ravencraft, Chu tich USB-IF phát bieu trong mot cuoc phong van bên le cua Trien lãm thuong mai Computex o Dài Bac (Dài Loan) rang, “Chúng ta dã su dung loai dây cáp dong trong hon 10 nam qua, chúng ta biet chúng ta còn có the phát trien hieu suat hon nua”. Ket noi USB phiên ban 3.1 có ve là dã du voi nhu cau hien nay và không nên voi vàng de “nhoi” thêm toc do cho nó, Ravencraft nhan xét.


Nhung trong tuong lai thì không duoc bo qua viec cai thien toc do trên USB, nên có nhung nghiên cuu và mô phong de cung cap du lieu nhanh hon so voi loai dây dong hien tai, theo Rahman Ismail, giám doc công nghe USB-IF. "Giao thuc cua chúng tôi có the mo rong, chúng tôi tin rang chúng tôi se có the mo rong quy mô cho ket noi này", Ismail cho biet.


Toc do chuan ket noi USB se som duoi kip Thunderbolt
Chuan ket noi USB Type C có ca hai dau ket noi deu giong nhau và se duoc áp dung cho tat ca các tiêu chuan USB chính sau này.
Se có hon 4 ty san pham trang bi cong USB du kien duoc xuat xuong trong nam nay và con so này se dat 5 ty trong nhung nam toi. Viec duy trì USB có mat khap noi và làm cho công nghe này có the thuc hien mot cách ít ton kém nhat là nhung uu tiên hàng dau cua To chuc USB-IF. Trong khi dó, công nghe Thunderbolt cua Intel mac dù có toc do truyen tai du lieu vuot troi nhung viec ung dung nó vào thuc te dã gap nhieu khó khan vì chi phí dau tu cho cong và cáp rat ton kém.


Bên canh các loai dau cam USB thông dung hien nay, các nhà phát trien còn dua ra chuan USB Type C duoc thiet ke lai. Chuan này có ca hai dau ket noi deu giong nhau và se duoc áp dung cho tat ca các tiêu chuan USB chính sau này, giúp làm giam su nham lan khi cam cua nguoi dùng và van phù hop voi các loai cáp hien nay, von có hai dau ket noi khác nhau.


Các thiet bi có loai cong nho hon de ket noi cáp USB Type-C du kien se có mat vào cuoi nam nay. Chuan USB Type-C duoc du doán có the se chiem uu the, nhung dù sao viec dó cung se do thi truong quyet dinh, Chu tich Jeff Ravencraft nói.


To chuc USB-IF cung muon làm cho cong USB có chuc nang sac cho các thiet bi nhu máy tính, dien thoai di dong, máy tính bang, TV và tham chí ca các thiet bi gia dung. Dac ta ky thuat Power Delivery trên phiên ban USB 3.0 hien nay có kha nang cung cap 100 watt dien nang, du de cung cap dien cho HDTV. Trong tuong lai, ban có the se có mot chiec tu lanh chay bang USB. Mot bo sac chung cho tat ca các thiet bi se thuan tien cho nguoi tiêu dùng và cung tot hon cho môi truong, nguoi dung dau to chuc USB-IF dã nhan xét nhu the.


Tốc độ chuẩn kết nối USB sẽ sớm đuổi kịp Thunderbolt

Mặc dù tốc độ truyền tải trên kết nối USB sẽ được tăng gấp đôi với đặc tả USB 3.1 sắp ra mắt trong những tháng tới, các nhà phát triển cũng đang nghiên cứu cách để nó có thể đạt tốc độ của Thunderbolt.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: