Quản trị doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây và di động

Nhà phát triển ứng dụng - FPT Software, nhà cung cấp thiết bị - Samsung và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông - VMS MobiFone đã có ký kết thỏa thuận trong việc cung cấp gói Giải Pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng Mobility.


Theo cam kết, FPT Software, Samsung và VMS MobiFone sẽ tận dụng thế mạnh của mỗi bên để cung cấp cho khách hàng Giải pháp Quản trị Hệ thống phân phối trên nền công nghệ Mobility (DMS - Mobility). Trong thời gian tới, ba bên sẽ cùng đầu tư nghiên cứu, phát triển để tiếp tục cung cấp cho khách hàng các giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền công nghệ Mobility khác như: Giải pháp quản lý hệ thống bán lẻ (Retails Mobility); giải pháp chăm sóc khách hàng (CRM Mobility) cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), dược phẩm, sản phẩm công nghiệp, ngân hàng - bảo hiểm…


Cụ thể, FPT Software sẽ triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền công nghệ Mobility cho khách hàng dựa trên các thiết bị phần cứng Galaxy Tab3 của Samsung và dịch vụ kết nối 3G của VMS MobiFone.


Quản trị doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây và di động
Lễ kí kết liên minh 3 bên- FPT, Samsung và MobiFone
Cùng ngày, FPT Software đã thay mặt các đối tác Samsung, VMS MobiFone ký cam kết đảm bảo nguồn lực ở mức cao nhất để hoàn thành dự án DMS – Mobility đúng tiến độ cho khách hàng Kinh Đô, khách hàng đầu tiên được hưởng lợi ích từ thỏa thuận hợp tác toàn diện trên.


Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc VMS MobiFone, khẳng định, với mật độ phủ sóng 3G lên tới 90% trên toàn quốc, VMS MobiFone là nhà mạng luôn chú trọng tới việc hoàn thiện chất lượng dịch vụ và phát triển các ứng dụng tốt nhất cho người dùng cuối và doanh nghiệp. “Việc hợp tác lần này cũng nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động của VMS MobiFone, hỗ trợ thương mại và dịch vụ của doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ mở ra một hướng phát triển mới cho các bên”, ông Chiến nhấn mạnh.


Cũng theo ông Chiến ngoài việc tăng cường phủ sóng toàn diện thì đối với những doanh nghiệp sử dụng giải pháp quản trị hệ thống của bộ 3 liên minh này sẽ có những chính sách ưu đãi và ưu tiên trong việc triển khai trên các thiết bị di động.


Về vấn đề an ninh hệ thống bảo mật, theo đại diện của FPT thì các doanh nghiệp sẽ trang bị hệ thống điện toán đám mây riêng biệt (private Cloud), chính vì vậy khả năng sao lưu và bảo mật sẽ được theo dõi 24/24. Ngoài ra FPT và Samsung sẽ hợp tác với nhau để cho ra các hệ thống bảo mật ngay trên thiết bị đầu cuối của doanh nghiệp.


Quan tri doanh nghiep tren nen tang dien toan dam may va di dong


Nha phat trien ung dung - FPT Software, nha cung cap thiet bi - Samsung va nha cung cap dich vu vien thong - VMS MobiFone da co ky ket thoa thuan trong viec cung cap goi Giai Phap quan tri doanh nghiep tren nen tang Mobility.


Theo cam ket, FPT Software, Samsung và VMS MobiFone se tan dung the manh cua moi bên de cung cap cho khách hàng Giai pháp Quan tri He thong phân phoi trên nen công nghe Mobility (DMS - Mobility). Trong thoi gian toi, ba bên se cùng dau tu nghiên cuu, phát trien de tiep tuc cung cap cho khách hàng các giai pháp quan tri doanh nghiep trên nen công nghe Mobility khác nhu: Giai pháp quan lý he thong bán le (Retails Mobility); giai pháp cham sóc khách hàng (CRM Mobility) cho các doanh nghiep trong linh vuc hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), duoc pham, san pham công nghiep, ngân hàng - bao hiem…


Cu the, FPT Software se trien khai giai pháp quan tri doanh nghiep trên nen công nghe Mobility cho khách hàng dua trên các thiet bi phan cung Galaxy Tab3 cua Samsung và dich vu ket noi 3G cua VMS MobiFone.


Quan tri doanh nghiep tren nen tang dien toan dam may va di dong
Le kí ket liên minh 3 bên- FPT, Samsung và MobiFone
Cùng ngày, FPT Software dã thay mat các doi tác Samsung, VMS MobiFone ký cam ket dam bao nguon luc o muc cao nhat de hoàn thành du án DMS – Mobility dúng tien do cho khách hàng Kinh Dô, khách hàng dau tiên duoc huong loi ích tu thoa thuan hop tác toàn dien trên.


Ông Nguyen Dình Chien, Phó Tong giám doc VMS MobiFone, khang dinh, voi mat do phu sóng 3G lên toi 90% trên toàn quoc, VMS MobiFone là nhà mang luôn chú trong toi viec hoàn thien chat luong dich vu và phát trien các ung dung tot nhat cho nguoi dùng cuoi và doanh nghiep. “Viec hop tác lan này cung nam trong chien luoc mo rong hoat dong cua VMS MobiFone, ho tro thuong mai và dich vu cua doanh nghiep. Chúng tôi tin tuong su hop tác này se mo ra mot huong phát trien moi cho các bên”, ông Chien nhan manh.


Cung theo ông Chien ngoài viec tang cuong phu sóng toàn dien thì doi voi nhung doanh nghiep su dung giai pháp quan tri he thong cua bo 3 liên minh này se có nhung chính sách uu dãi và uu tiên trong viec trien khai trên các thiet bi di dong.


Ve van de an ninh he thong bao mat, theo dai dien cua FPT thì các doanh nghiep se trang bi he thong dien toán dám mây riêng biet (private Cloud), chính vì vay kha nang sao luu và bao mat se duoc theo dõi 24/24. Ngoài ra FPT và Samsung se hop tác voi nhau de cho ra các he thong bao mat ngay trên thiet bi dau cuoi cua doanh nghiep.Quản trị doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây và di động

Nhà phát triển ứng dụng - FPT Software, nhà cung cấp thiết bị - Samsung và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông - VMS MobiFone đã có ký kết thỏa thuận trong việc cung cấp gói Giải Pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng Mobility.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: