SAP tiếp cận thị trường tầm trung với giải pháp doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại FPT đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận với SAP Châu Á-TBD về phân phối bộ giải pháp nền tảng công nghệ SAP, đồng thời hỗ trợ và mở rộng hệ thống phân phối các giải pháp SAP tại Việt Nam.


Với thỏa thuận vào ngày 4/3/2014, khách hàng ở mọi lĩnh vực và qui mô khác nhau sẽ dễ dàng tiếp cận giải pháp SAP thông qua mạng lưới các đại lý cũng như các đối tác tích hợp hệ thống của FPT tại Việt Nam.


Công ty FPT và SAP đã hợp tác từ năm 2003, trước khi SAP chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp đã đem lại thành công trong nhiều dự án CNTT trọng điểm nhằm giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh/quản lý và mở rộng về qui mô.


SAP tiếp cận thị trường tầm trung với giải pháp doanh nghiệp
Buổi kí kết thỏa thuận phân phối của SAP và FTG.
Thỏa thuận phân phối của SAP và FPT sắp tới sẽ bao gồm các giải pháp chuyển đổi và di trú dữ liệu (ETL), CSDL dữ liệu, đồng bộ dữ liệu, hệ thống báo cáo phân tích, và giải pháp cho nền tảng di động. Một số dòng sản phẩm tiêu biểu của SAP sẽ chính thức được phân phối như sau:


• Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) vận hành OLTP SAP Sybase® Adaptive Server® Enterprise (SAP Sybase ASE)
• CSDL Phân tích OLAP SAP Sybase IQ
• Giải pháp xử lý dữ liệu dòng SAP Sybase Event Stream Processing (SAP Sybase ESP)
• Giải pháp chuyển đổi và di trú dữ liệu SAP Data Services
• Giải pháp quản lý các thiết bị di động SAP Sybase Afaria.


Phát biểu tại lễ ký kết, ông Roy Wakim, Giám đốc phụ trách Hệ thống đối tác phân phối SAP Đông Nam Á cho biết sẽ phát triển hệ thống đối tác nhằm nắm bắt nhu cầu, tiếp cận và chăm sóc khách hàng tốt hơn.


FPT sẽ cung cấp tới các đối tác đại lý hàng hoạt các giải pháp, dịch vụ, nguồn lực và đào tạo để giúp những đại lý này phát triển mảng kinh doanh giải pháp doanh nghiệp, trong đó bao gồm hỗ trợ để trở thành đại lý cấp 2 được ủy quyền của SAP và đào tạo kỹ thuật và kinh doanh nhằm trang bị đủ kiến thức cũng như kỹ năng tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường. FPT cũng sẽ hỗ trợ các chương trình kích cầu, giúp đối tác đại lý tìm kiếm các cơ hội mới và ký kết hợp đồng tại các thị trường trọng điểm.

SAP tiep can thi truong tam trung voi giai phap doanh nghiep


Cong ty TNHH Thuong mại FPT da to chúc le ky ket thoa thuan voi SAP Chau A-TBD ve phan phoi bo giai phap nen tang cong nghe SAP, dong thoi ho tro va mo rong he thong phan phoi cac giai phap SAP tai Viet Nam.


Vói thỏa thuận vào ngày 4/3/2014, khách hàng o moi linh vuc và qui mô khác nhau se de dàng tiep can giai pháp SAP thông qua mang luoi các dai lý cung nhu các doi tác tích hop he thong cua FPT tai Viet Nam.


Công ty FPT và SAP dã hop tác tu nam 2003, truoc khi SAP chính thuc mo van phòng dai dien tai Viet Nam. Su hop tác giua hai doanh nghiep dã dem lai thành công trong nhieu du án CNTT trong diem nham giúp khách hàng nâng cao hieu qua hoat dong kinh doanh/quan lý và mo rong ve qui mô.


SAP tiep can thi truong tam trung voi giai phap doanh nghiep
Buoi kí ket thoa thuan phân phoi cua SAP và FTG.
Thoa thuan phân phoi cua SAP và FPT sap toi se bao gom các giai pháp chuyen doi và di trú du lieu (ETL), CSDL du lieu, dong bo du lieu, he thong báo cáo phân tích, và giai pháp cho nen tang di dong. Mot so dòng san pham tiêu bieu cua SAP se chính thuc duoc phân phoi nhu sau:


• Co So Du Lieu (CSDL) van hành OLTP SAP Sybase® Adaptive Server® Enterprise (SAP Sybase ASE)
• CSDL Phân tích OLAP SAP Sybase IQ
• Giai pháp xu lý du lieu dòng SAP Sybase Event Stream Processing (SAP Sybase ESP)
• Giai pháp chuyen doi và di trú du lieu SAP Data Services
• Giai pháp quan lý các thiet bi di dong SAP Sybase Afaria.


Phát bieu tai le ký ket, ông Roy Wakim, Giám doc phu trách He thong doi tác phân phoi SAP Dông Nam Á cho biet se phát trien he thống doi tác nham nam bat nhu cau, tiep can và cham sóc khách hàng tot hon.


FPT se cung cap toi các doi tác dai lý hàng hoat các giai pháp, dich vu, nguon luc và dào tao de giúp nhung dai lý này phát trien mang kinh doanh giai pháp doanh nghiep, trong dó bao gom ho tro de tro thành dai lý cap 2 duoc uy quyen cua SAP và dào tao ky thuat và kinh doanh nham trang bi du kien thuc cung nhu ky nang tiep can khách hàng và mo rong thi truong. FPT cung se ho tro các chuong trình kích cau, giúp doi tác dai lý tìm kiem các co hoi moi và ký ket hop dong tai các thi truong trong diem.


SAP tiếp cận thị trường tầm trung với giải pháp doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại FPT đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận với SAP Châu Á-TBD về phân phối bộ giải pháp nền tảng công nghệ SAP, đồng thời hỗ trợ và mở rộng hệ thống phân phối các giải pháp SAP tại Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: