Green Effect ra mắt phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP-Life

Bằng cách tiếp cận "Thật như cuộc sống", ERP-Life dựa vào các quy luật đang diễn ra hàng ngày của cuộc sống xung quanh chúng ta để mô phỏng "Cuộc sống số" của doanh nghiệp.


Phần mềm ERP-Life giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động của mình từ việc mua hàng, bán hàng, sản xuất cho đến việc quản lý đội ngũ nhân viên, hệ thống tài liệu, hệ thống tài chính kế toán...


Green Effect ra mắt phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP-Life
Giao diện điều khiển đầy màu sắc của ERP-Life.


ERP-Life đặc biệt quan tâm đến yếu tố về thời gian trong quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Do cách tiếp cận này mà ERP-Life có thể len lỏi vào từng bước nhỏ nhất trong các quy trình tác nghiệp của doanh nghiệp và cố gắng thích ứng cả khi các quy trình hoạt động này thay đổi theo thời gian.


Giải pháp ERP-Life sẽ mở toang cánh cửa cho các doanh nghiệp có thể ứng dụng hiệu quả ERP mà không cần phải thay đổi chính mình quá nhiều. Đặc biệt quan trọng là chi phí của sản phẩm rất phù hợp với các doanh nghiệp Việt nam. Doanh nghiệp có thể mục sở thị phần mềm đã được biến đổi theo quy trình hoạt động của mình chỉ sau một thời gian ngắn hợp tác với GREEN EFFECT mà không cần phải bỏ ra một đồng chi phí. Hợp đồng kinh tế triển khai ERP-Life chỉ được ký kết khi doanh nghiệp nhìn thấy rõ ràng phần mềm theo mô hình của mình và vì thế rủi ro của việc triền khai ERP-Life đối với doanh nghiệp sẽ luôn gần sát con số không.


Sản phẩm do công ty phần mềm Hiệu quả xanh (Green Effect) đã giới thiệu tại TP Hồ Chi Minh- 22/4/2014 vừa qua.

Green Effect ra mat phan mem quan ly tong the doanh nghiep ERP-Life


Bang cach tiep can "That nhu cuoc song", ERP-Life dua vao cac quy luat dang dien ra hang ngay cua cuoc song xung quanh chung ta de mo phong "Cuoc song so" cua doanh nghiep.


Phan mem ERP-Life giúp doanh nghiep quan lý toàn bo hoat dong cua mình tu viec mua hàng, bán hàng, san xuat cho den viec quan lý doi ngu nhân viên, he thong tài lieu, he thong tài chính ke toán...


Green Effect ra mat phan mem quan ly tong the doanh nghiep ERP-Life
Giao dien dieu khien day màu sac cua ERP-Life.


ERP-Life dac biet quan tâm den yeu to ve thoi gian trong quy trình hoat dong cua doanh nghiep. Do cách tiep can này mà ERP-Life có the len loi vào tung buoc nho nhat trong các quy trình tác nghiep cua doanh nghiep và co gang thích ung ca khi các quy trình hoat dong này thay doi theo thoi gian.


Giai pháp ERP-Life se mo toang cánh cua cho các doanh nghiep có the ung dung hieu qua ERP mà không can phai thay doi chính mình quá nhieu. Dac biet quan trong là chi phí cua san pham rat phù hop voi các doanh nghiep Viet nam. Doanh nghiep có the muc so thi phan mem dã duoc bien doi theo quy trình hoat dong cua mình chi sau mot thoi gian ngan hop tác voi GREEN EFFECT mà không can phai bo ra mot dong chi phí. Hop dong kinh te trien khai ERP-Life chi duoc ký ket khi doanh nghiep nhìn thay rõ ràng phan mem theo mô hình cua mình và vì the rui ro cua viec trien khai ERP-Life doi voi doanh nghiep se luôn gan sát con so không.


San pham do công ty phan mem Hieu qua xanh (Green Effect) dã gioi thieu tai TP Ho Chi Minh- 22/4/2014 vua qua.


Green Effect ra mắt phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP-Life

Bằng cách tiếp cận "Thật như cuộc sống", ERP-Life dựa vào các quy luật đang diễn ra hàng ngày của cuộc sống xung quanh chúng ta để mô phỏng "Cuộc sống số" của doanh nghiệp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: